• OZNAM

      • VYUČOVANIE V ZUŠ OD 26. 10. 2020 IBA DIŠTANČNOU FORMOU VO VŠETKÝCH ODBOROCH.

      Riaditeľstvo ZUŠ Humenné oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov ZUŠ, že sa na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

      s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania
       

      bude v skupinovej a individuálnej forme vo všetkých odboroch (HO,VO,TO a LDO) vyučovanie
       

      prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU

      Potrebné informácie a pokyny k dištančnému (online) vzdelávaniu budú priebežne zverejňované na webovej stránke školy: www.zushumenne.edupage.org
       

      Veríme, že to spoločne zvládneme.

     • Ríša fantázie

     • BLAHOŽELÁME tvorivým nápadom výtvarníkov, vďaka ktorým sa umiestnili v medzinárodnej výtvarnej súťaži Ríša fantázie /v Lučenci/ na popredných miestach.

      Blahoželanie a poďakovanie patrí aj ich učiteľovi PaedDr. Martinovi Horečnému.

      Prajeme ešte veľa úspechov :)

     • Učivo z predmetu hudobná náuka

     • Nové učivo z predmetu hudobná náuka pre žiakov 2. a 3. ročníka 1. časti z triedy Mgr. Kataríny Rondzikovej, DiS. art., nájdete na podstane Naši učitelia - kliknutím na môj profil a vyberiete si konkrétny ročník.

      alebo kliknutím na odkaz dole:

      Nájdete tam aj pracovné listy pre žiakov 2. a 3. ročníka, ktoré majú žiaci vypracovať a vypracované odfotiť a poslať na mail katarina.rondzikova@gmail.com

      V prípade otázok ma kontaktujte mailom na: katarina.rondzikova@gmail.com

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia ministra školstva o opatreniach pre školy

      s účinnosťou od 12. októbra 2020 sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

      V tejto súvislosti oznamujeme, že individuálne vzdelávanie v hudobnom odbore prebieha podľa rozvrhov platných pre jednotlivé hlavné predmety (hry na hudobný nástroj a spev).

      Hudobná náuka, hra v orchestri, komorný spevácky zbor v hudobnom odbore a kolektívne vyučovanie v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

      Bližšie informácie zverejníme čo najskôr.

       

     • Škola volá

     • Milí žiaci,

      veľmi sa tešíme, že sa už zajtra opäť stretneme v našej škole v novom školskom roku 2020/2021.

      Zápis všetkých žiakov prebehne každý deň

      v čase od 9.00 - 12.00 hod. a od 13.00 - 17.00 hod.

      Žiaci hudobného odboru - rozdelenie skupín hudobnej náuky nájdete vo vestibule školy, alebo sa informujte u vašich triednych učiteľov.

     • Organizácia a podmienky vzdelávania

     • Organizácia a podmienky vzdelávania

      pre školský rok  2020 - 2021

       

      Na ZUŠ Mierová 81 v Humennom sa vzdelávanie začne vo všetkých odboroch školy                   2. septembra 2020. Prosíme žiakov a rodičov žiakov školy (zákonných zástupcov žiaka),  aby rešpektovali pokyny súvisiace s vzdelávaním na škole.

       

      Všeobecné pokyny:

       

      1. Pri vstupe do budovy je zabezpečená dezinfekcia rúk.
      2. Vo vnútorných priestoroch školy sa nosí rúško.

       

      Rodič (zákonný zástupca žiaka):

       

      1. Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá triednemu učiteľovi dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.

       

       

      2. Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

       

       

      3. V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19,  bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy.

       

       

      4. Povinnosťou rodiča, je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom, alebo regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z vyučovania vylúčené.

       

       

      5. Rodič zabezpečí pre svoje dieťa na vyučovanie rúško a jednorazové papierové vreckovky.

       

       

      6. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy.

       

       

      7. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka   do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk

       v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       

       

      8. V prípade mladších žiakov dohliadne na to, aby žiak vstúpil do budovy sám  a po skončení vyučovania si ho prevezme pred vchodom do budovy.

       

       

      9. Nezdržiava sa vo vnútorných priestoroch školy.

       

      Žiak:

       

      1. Prichádza na vyučovanie a odchádza v presne stanovenom čase.

      2.  Pri vstupe do budovy použije dezinfekciu na ruky.

      3. Všade vo vnútorných priestoroch školy nosí rúško.

       

       

       

      V Humennom, 25.08.2020                                     PaedDr. Daniela Polovková

                                                                                                 riaditeľka školy

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY

     • Pozývame všetkých záujemcov na prijímacie skúšky vo všetkých odboroch

      Pár dôležitých informácií:

      Sme škola, nie školské zariadenie.

      Základná umelecká škola podľa § 17 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium   na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

      • štúdium žiaka sa viaže ku školskému roku – t. j. 01.09. – 30.06.

      Predčasne je možne ukončiť vzdelávanie k 01. 02. V zmysle Vnútorného školského poriadku je možné tak urobiť len zo závažných dôvodov. V inom prípade štúdium nie je možné predčasne ukončiť!

      • povinnosť žiaka absolvovať predmety daného študijného zamerania.

      2. Poplatky

      a) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, tzv. školné, je dané  Všeobecne záväzným nariadením Mesta Humenné č. 151/2019 (čl.5) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné.

      Výška školného / 1 mesiac:

      a)  individuálne vyučovanie s dotáciou zriaďovateľa – hudobný odbor            8,00 €                                                                                                                                   

      b)  individuálne vyučovanie bez dotácie zriaďovateľa – hudobný odbor        30,00 €                                                                                          

      c)  skupinové vyučovanie – hudobný odbor ( prípravné štúdium)                     5,50 €  

      d)  skupinové vyučovanie s dotáciou zriaďovateľa (VO, TO, LDO)                   5,50 €  

      e)  skupinové vyučovanie bez dotácie zriaďovateľa (VO, TO, LDO)               30,00 €  

      f)  štúdium pre dospelých                                                                                 35,00 €    

      Príspevok v individuálnom vyučovaní s dotáciou zriaďovateľa a v skupinovom vyučovaní s dotáciou zriaďovateľa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje o 50%, ak  plnoletý žiak  alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

      Školné sa uhrádza do 15-ho dňa v mesiaci, možno ho zaplatiť aj za dlhšie obdobie:

      • september – december  (4 mesiace)
      • január – jún  (6 mesiacov)

      Ak sa žiak bez závažných dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia.

      Školné je možné uhradiť:

      • poštovým peňažným poukazom,
      •  bankovým prevodom,
      •  internetom.

      IBAN: SK32 1100 0000 0026 2555 1987

      Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol žiaka a v správe pre adresáta je potrebné uviesť meno vyučujúcehomeno žiaka školy, za ktorého sa školné uhrádza.

      b) Príspevok do fondu Rodičovského združenia pri ZUŠ

      - pre prvé dieťa v jednom odbore                                     10 € ročne,

      - pre každé ďalšie dieťa (viac súrodencov)                        5 € ročne,

      - pre každý ďalší odbor pre to isté dieťa (viac odborov)    5 € ročne.

       

      3. Vnútorný školský poriadok

      Je základným vnútorným predpisom školy, ktorý je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Zverejnený je vo vestibule obidvoch budov školy a na web stránke školy – www.zushumenne.edupage.org.  Povinnosťou žiakov je dodržiavať ho.

       

      4. Informácie a prezentácia práce školy

      Informácie o škole, prezentácii jej práce môžete nájsť na: web stránke školy - www.zushumenne.edupage.org a na facebookovej stránke školy – www.facebook.com/ZUSMierovaHE

      Ďakujeme, že počas štúdia Vašich talentovaných detí na našej škole budete rešpektovať základné princípy našej školy. My urobíme všetko pre maximálny rozvoj Vášho dieťaťa v poznávaní krásy umenia, v rozvoji jeho tvorivosti, kreativity a duchovného rastu.     

                               

                                                                   Vedenie a kolektív ZUŠ, Mierová 81, Humenné

     • Spomienka

     • Milí kolegovia, žiaci a priatelia školy,

      dnes uplynul rok, kedy nás náhle navždy opustil náš kolega, priateľ, spolužiak a učiteľ Mgr. art. Róbert Blicha. Pri tejto príležitosti si na neho s láskou spomíname ako na výborného pedagóga hry na akordeóne.

      Pripomenieme si preto dnes aj jeho úspechy, pretože najmä v rokoch 2003-2011 dosiahol výborné pedagogické výsledky.

      V týchto rokoch sa jeho žiaci na súťažiach umiestnili 5 krát v zlatom pásme, raz v striebornom a raz v bronzovom pásme. V roku 2009 získal jeho žiak Diplom za najlepší výkon a tiež mu bol udelený Diplom najlepšiemu žiakovi celej súťaže.

      V roku 2011 bol Róbertovi Blichovi udelený Diplom pre najlepšieho pedagóga festivalu v Giraltovciach. Cena primátora mesta je pre pedagóga hodnotné ocenenie, zároveň aj odmena za náročnú prácu pedagóga.

      Spomíname na neho s úctou a láskou

     • ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENÍ

     • Milí žiaci,

      vysvedčenia si môžete vyzdvihnúť u svojich triednych učiteľov 

      dňa 30. júna 2020 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. 

      Žiaci literárno-dramatického odboru si vysvedčenia vyzdvihnú v kancelárii č. 16 - u zástup. Mgr. K. Rondzikovej, DiS. art.

     • Absolventi našej školy v školskom roku 2019/2020

     • Absolventi tanečného odboru z triedy učiteľky Ľubice Hodovancovej.

      Absolventi výtvarného odboru z triedy Mgr. Drahoslavy Zalaiovej.

      Absolventi prvej časti prvého stupňa výtvarného odboru sa predstavujú svojou tvorbou - vyučujúca Mgr. Jitka Frívaldská.

     • HNTV

     • V čase 19,00 si v správach HNTV môžete pozrieť zaujímavý príspevok o znovuotvorení našej školy 🎬🎤🎧🎼🎹🎷🎺🎸🎻💃🎭🎨

      Ďakujeme veľmi pekne HnTV 📺 a redaktorke Natálii Boškovej 🎤 

     • Oznam - Čestné vyhlásenia pre nasledujúci školský rok

     • Milí rodičia,

      príďte, prosím, podpísat Čestné vyhlásenie pre zber údajov platné pre nasledujúci školský rok 2020/2021:

      Žiaci hudobného odboru a literárno-dramatického odboru na sekretariát ZUŠ na Mierovej ulici denne od 8.00 do 17.00 hod.

      Žiaci tanečného odboru k svojim triednym učiteľkám.

      Žiaci výtvarného odboru na Štúrovu ul.

      Ďakujeme.