• História školy

   • História školy zaznamenáva niekoľko dôležitých medzníkov:

    1957 - zriadenie Hudobnej školy

    1961 - zmena názvu školy na Ľudová škola umenia

    1963 - zriadenie tanečného odboru

    1965 - zriadenie výtvarného odboru

    1970 - zriadenie literárno-dramatického odboru

    1971 - nadviazaná spolupráca s Hudobnou školou v Sanoku  (Panstwowa Szkola Muzyczna)

    1972 - nadviazaná spolupráca s ĽŠU v českom Třebíči

    1990 - zmena názvu školy na Základná umelecká škola

    1991 - nadviazaná spolupráca s Hudobnou školou vo Vegheli v Holandsku

    1998 - škola ako jedna z prvých v okrese Humenné sa stala právnym subjektom

    2002 - zriaďovateľom školy sa stalo mesto Humenné


    1. septembra 1957 bola v meste zriadená Hudobná škola. Do jej zriadenia sa deti vzdelávali súkromne. Bola umiestnená v pravom krídle humenského kaštieľa, mala k dispozícii 4 učebne, 1 riaditeľňu a 1 hudobnú sieň pre žiacke koncerty a plenárne schôdze rodičov a priateľov školy. Učiteľský zbor tvorili 4 učitelia. Začína sa formovať klavírne, akordeónové a husľové oddelenie. V roku 1959 bol založený  akordeónový súbor, ktorý doposiaľ neprerušil svoju činnosť. Prelomovým rokom základného hudobného školstva bol školský rok 1961/62, keď sa z hudobných škôl po reorganizácii stali ľudové školy umenia (ĽŠU). K hudobnému odboru sa postupne pripájali tanečný (1963), výtvarný (1965) a literárno-dramatický odbor (1970). Súčasťou novej koncepcie bolo zriadenie prípravnej hudobnej výchovy (PHV), ktorú v školskom roku 1961/1962 navštevovalo 27 žiakov. Základné štúdium pozostávalo z prvého stupňa, ktoré trvalo 7 rokov. Po ukončení prvého stupňa žiaci mohli pokračovať na druhom stupni v trvaní štyroch rokov. Dĺžka štúdia bola jednotná pre všetky odbory.

    V školskom roku 1962/1963 nastalo zlúčenie všetkých troch ĽŠU v okrese (ĽŠU Humenné, Snina, Medzilaborce). Centrálnou školou sa stala ĽŠU v Humennom, školy v Snine a Medzilaborciach sa stali pobočkami.

    Počas svojej histórie škola sa desaťkrát sťahovala. Z priestorového hľadiska boli pre školu priaznivé roky pôsobenia v humenskom kaštieli. V týchto priestoroch mala škola vlastnú koncertnú sálu, v ktorej mohla prezentovať svoje podujatia a aj podujatia celoslovenského významu. Priestorová situácia sa zastabilizovala v budovách na Štúrovej ulici (1993) a na Mierovej ulici (2002).

    Z hľadiska personálneho zabezpečenia najzložitejší bol začiatok existencie školy, ktorý zaznamenával veľký pohyb pedagogických zamestnancov. V ďalších rokoch sa upriamila pozornosť na talentovaných žiakov a  ich príprave na ďalšie stredné odborné vzdelávanie na konzervatóriu. Po  ukončení štúdia  sa vrátili do školy ako učitelia. Touto koncepciou sa vytvoril  kvalifikovaný a odborný kolektív pedagógov. Pod ich vedením vyrastajú talentovaní absolventi, pre ktorých sa umenie stalo celoživotným profesijným naplnením.

    Od prvých rokov zriadenia školy sa  kládol dôraz na kolektívnu prácu, ktorá vytvára priestor pre zodpovednosť, prispôsobovanie, rešpekt a aj odbúravanie trémy žiakov. Dôkazom opodstatnenosti súborovej práce je spoluúčinkovanie bývalých absolventov pri jubilejných podujatiach školy.

    Motiváciou v štúdiu žiakov je súťaživosť. Už v šk. roku 1959/1960 sa žiaci školy zapájajú    do prvých súťaží. Prvým veľkým úspechom bol postup žiačky akordeónového oddelenia na celoštátnu súťaž do Olomouca v roku 1966. Za doterajšie obdobie žiaci školy  získali viac než sto ocenení na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Prezentovali školu, mesto a Slovensko v mnohých krajinách Európy, v Japonsku a na Kube. V rokoch 1974 – 1986  do Humenného prišli súťažiaci z celého Slovenska. Bola organizátorom štyroch krajských a troch celoslovenských súťaží. V odborných porotách zasadali významné osobnosti z VŠMU, konzervatórií, a aj zo zahraničia.

    Úspechom školy je účinkovanie na slávnostiach vážnej hudby v meste - Humenská hudobná jar (HHJ) a Jesenný koncertný cyklus (JKC). V rámci 54. ročníka Humenskej hudobnej jari, v máji 2015, škola prezentovala spoločný koncert žiakov a učiteľov školy a hostí z Holandska,  na ktorom bol prítomný aj honorárny konzul Holandského kráľovstva v Slovenskej republike, Ing. Matúš Murajda.   

    Nadviazaním spolupráce s umeleckými školami v Česku, Poľsku a v Holandsku sa otvorili  možnosti prezentácie práce školy v zahraničí. Počas výmenných pobytov sa realizovali celovečerné koncerty žiakov a učiteľov, inštalácie výstav výtvarných prác a aj vystúpenia v televízii. Žiaci spoznávali rozdiely v kultúrach jednotlivých národov, nadväzovali sa nové kontakty. Obohatením práce pedagógov boli nové poznatky vo výchovno-vzdelávacom procese, výmena notového materiálu, spoznávanie nových metód a foriem práce.

    Štvrtá dekáda v histórii školy bola poznamenaná spoločensko-politickými zmenami po roku 1989. Od roku 1989 sa prestali konať pravidelné súťaže vyhlasované ministerstvom školstva. Učitelia sa zapájajú do súťaží, ktoré organizujú základné umelecké školy, alebo iné inštitúcie. V roku 1990 došlo k premenovaniu ľudových škôl umenia na základné umelecké školy.

    Od 1. 1. 1998 sa škola ako jedna z prvých v okrese Humenné stala právnym subjektom.   

    Od 1. 7. 2002 sa zriaďovateľom školy stalo mesto Humenné.

    V roku 2008 školstvo na Slovensku prešlo rozsiahlymi zmenami, ktoré zasiahli aj umelecké školstvo. Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, tzv. novým školským zákonom, základné umelecké školy boli zaradené do sústavy škôl. Poskytujú základné umelecké vzdelanie, pripravujú na štúdium odborov vzdelávania umeleckého vzdelávania v stredných školách  a v konzervatóriách a vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

    Napriek pôsobeniu troch súkromných umeleckých škôl v meste je stále najväčšou plne organizovanou vzdelávacou inštitúciou v oblasti umeleckého vzdelávania. Napriek zložitým obdobiam, ktorými prechádzala, udržala si svoju kvalitu. Dôkazom sú výsledky jej činnosti doma a v zahraničí.