• Textová podstrana

    • Na našej ZUŠ je možnosť študovať v štyroch odboroch:

     hudobný 

     literárno-dramatický

     tanečný

     výtvarný

     Milí rodičia,

      

     predkladáme Vám niekoľko dôležitých informácií o štúdiu na našej ZUŠ.

      

     1. Sme škola, nie školské zariadenie.

     Základná umelecká škola podľa § 17 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj             na štúdium   na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

     Záväzným rámcom pre výchovu a vzdelávanie podľa zákona o výchove a vzdelávaní je Štátny vzdelávací program ZUŠ, ktorého súčasťou sú učebné plány. V učebných plánoch   sú uvedené povinné vyučovacie predmety, ktoré má žiak v rámci študijného zamerania absolvovať a týždenná hodinová dotácia pre ne.

     Z uvedeného vyplýva:

     a) štúdium žiaka sa viaže ku školskému roku – t. j. 01.09. – 30.06.

     Predčasne je možne ukončiť vzdelávanie k 01.02. V zmysle Vnútorného školského poriadku je možné tak urobiť len zo závažných dôvodov. V inom prípade štúdium nie je možné predčasne ukončiť!

     b)  povinnosť žiaka absolvovať predmety daného študijného zamerania.

      

     2. Poplatky

     a) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, tzv. školné, je dané  Všeobecne záväzným nariadením Mesta Humenné č. 151/2019 (čl.5) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné.

     Výška školného / 1 mesiac:

     a)  individuálne vyučovanie s dotáciou zriaďovateľa – hudobný odbor            8,00 €                                                                                                                                    

     b)  individuálne vyučovanie bez dotácie zriaďovateľa – hudobný odbor        30,00 €                                                                                          

     c)  skupinové vyučovanie – hudobný odbor ( prípravné štúdium)                     5,50 €  

     d)  skupinové vyučovanie s dotáciou zriaďovateľa (VO, TO, LDO)                 5,50 €  

     e)  skupinové vyučovanie bez dotácie zriaďovateľa (VO, TO, LDO)             30,00 €  

     f)  štúdium pre dospelých                                                                                 35,00 €    

     Príspevok v individuálnom vyučovaní s dotáciou zriaďovateľa a v skupinovom vyučovaní s dotáciou zriaďovateľa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje       o 50%, ak  plnoletý žiak  alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi                  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

     Školné sa uhrádza do 15-ho dňa v mesiaci, možno ho zaplatiť aj za dlhšie obdobie:

     • september – december  (4 mesiace)
     • január – jún  (6 mesiacov)

     Ak sa žiak bez závažných dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné                 sa nevracia.

     Školné je možné uhradiť:

     • poštovým peňažným poukazom,
     •  bankovým prevodom,
     •  internetom.

     IBAN: SK32 1100 0000 0026 2555 1987

     Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol žiaka a v správe pre adresáta je potrebné uviesť meno vyučujúcehomeno žiaka školy, za ktorého sa školné uhrádza.

     b) Príspevok do fondu Rodičovského združenia pri ZUŠ

     - pre prvé dieťa v jednom odbore                                     10 € ročne,

     - pre každé ďalšie dieťa (viac súrodencov)                        5 € ročne,

     - pre každý ďalší odbor pre to isté dieťa (viac odborov)    5 € ročne.

      

     3. Vnútorný školský poriadok

      

     Je základným vnútorným predpisom školy, ktorý je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Zverejnený je vo vestibule obidvoch budov školy a na web stránke školy – www.zushumenne.edupage.org.  Povinnosťou žiakov je dodržiavať ho.

      

     4. Informácie a prezentácia práce školy

      

     Informácie o škole, prezentácii jej práce môžete nájsť na:                                                           - web stránke školy - www.zushumenne.edupage.org                                                          

     - facebookovej stránke školy – www.facebook.com/ZUSMierovaHE

     Ďakujeme, že počas štúdia Vašich talentovaných detí na našej škole budete rešpektovať základné princípy našej školy. My urobíme všetko pre maximálny rozvoj Vášho dieťaťa v poznávaní krásy umenia, v rozvoji jeho tvorivosti, kreativity a duchovného rastu.     

                              

                                                                  Vedenie a kolektív ZUŠ, Mierová 81, Humenné


     školský rok 2019/2020

     Hodnotenie žiakov počas obdobia uzatvorenia škôl kvôli COVID-19

     Hodnotenie v hudobnom odbore:

      

      

      

     1. – 3. roč./1. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet a hudobná náuka
     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra a voliteľný predmet

      

     1. – 3. roč./2. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet a hudobná náuka
     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

      

     1. – 3. roč./II. stupňa:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet  
     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor,     hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

      

      

     Záverečné ročníky:

     4. roč./1. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet a hudobná náuka

     vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení

     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

      

     4. roč./2. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet vypočítaný aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení
     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

      

     4. roč./II. st.:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet vypočítaný aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení
     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

      

     Do tlačiva ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA sa vypíšu iba známky z hlavného predmetuhudobnej náuky u žiakov 4. roč. 1. časti, a iba známky z hlavného predmetu u žiakov 4. ročníka 2. časti a 4. ročníka II. stupňa.


     • Hodnotenie vo výtvarnom odbore:

       

      1. – 3. roč./1. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety:  kresba, maľba, dekoratívne činnosti
     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet modelovanie a práca s materiálom
     • predmet grafika nebude hodnotený
     •  

      1. – 3. roč./2. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety:  kresba, maľba, dekoratívne činnosti
     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet modelovanie a práca s materiálom
     • predmet grafika nebude hodnotený

      

     1. – 3. roč./II. stupňa:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety:  kresba, maľba, dekoratívne činnosti      
     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet modelovanie a práca s materiálom
     • predmet grafika nebude hodnotený

      

     Záverečné ročníky:

     4. roč./1. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

                  4. roč./2. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

      

     4. roč./II. st.:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

     Hodnotenie v tanečnom odbore:

     1. , 2. roč./1. časti:

     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet TPR - tanečná príprava
     • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

     3. roč./1. časti

     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec
     • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

     1.- 3. roč./2. časti

     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec
     • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

     1. – 3. roč./II. stupňa:

     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet KLT – klasický tanec, MT – moderný tanec, ĽT – ľudový tanec
     • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      

     Záverečné ročníky:

     4. roč./1. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

      

     4. roč./2. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

      

     4. roč./II. st.:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, MT – moderný tanec vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

     Hodnotenie v literárno - dramatickom odbore:

     1. – 2. roč./1. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet prípravná dramatická výchova

           3. roč./1. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet dramatika a slovesnosť
     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet prednes
     • predmet  – pohyb, práca súbore  nebude hodnotený                                                          

     1. roč. – 3. roč./2. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet dramatika a slovesnosť
     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet prednes
     • predmet  – pohyb, práca súbore  nebude hodnotený                                                                

      

     1. - 3. roč./II. stupňa:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet základy dramatickej tvorby 
     • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet prednes 
     • predmet  – pohyb, práca súbore  nebude hodnotený                                                                            

     ​​​​​​​Záverečné ročníky:

     4. roč./1. časti:

     • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety dramatika a slovesnosť, prednes,  pohyb, práca súbore  vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení