• Vyhlásenie prijímacích skúšok

    •  Najbližšie termíny talentových skúšok v našej škole:

     05. - 07. septembra 2023 v čase od 13,30 - 17,00 hod. 

     Prihláška vo formáte pdf na stiahnutie: Prihlaska.pdf

     Čestné vyhlásenie o tom, že žiak navštevuje jednu školu/školské zariadenie pre školský rok 2023/2024: Cestne_vyhlasenie_2023.pdf

     vypísanú prihlášku a čestné vyhlásenie odovzdať na sekretariáte ZUŠ, Mierová ulica, skúšobná komisia žiakovi pridelí identifikačný kód na prijímacie skúšky. Výsledky z prijímacích skúšok sa dozviete v piatok, dňa 30. júna 2023.

      

      

       

      

     Vyhlásenie prijímacích skúšok riaditeľkou školy, PaedDr. Danielou Polovkovou:

      

     Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

      

     Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Mierová 81, Humenné v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky         č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky  č. 245/2011 Z. z.

      vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok 

     do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického  odboru Základnej umeleckej školy pre školský rok 2023/2024

     v tomto termíne:            

     05. – 07. septembra 2023 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod.

       

     Miesto: budova ZUŠ, Mierová 81, Humenné

     Prihláška:

     • Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je k dispozícii v budove školy a na webovom sídle školy. Zákonný zástupca dieťaťa ju vyplní najneskôr v deň pohovorov.

     ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

     Podmienky prijatia:

     • Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
     • Do základného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
     • Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľka školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

      

     Štúdium je rozdelené:

     • prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
     • prípravné štúdium - dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov)
     • základné štúdium na 1. stupni, trvá 8 rokov, delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň  (4 roky)
     • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky 

        

     Prijímacie pohovory v uvedenom termíne sa konajú v  hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno- dramatickom odbore do prípravného štúdia a základného štúdia, MŠ – od 5 rokov, pre žiakov ZŠ od  1. ročníka,  študentov SŠ.

     V hudobnom odbore do týchto zameraní:

     Hra na hudobnom nástroji:

     • Hra na klavíri, na keyboarde, organe
     • Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, kontrabase
     • Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute – sopránovej, altovej, tenorovej, priečnej flaute, trúbke, saxofóne
     • Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare
     • Hra na akordeóne
     • Hra na bicích nástrojoch
     • hra na cimbale
     • Spev

      

      

     Na prijímacích pohovoroch zisťujeme u detí tieto schopnosti:


     Hudobný odbor:

     1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón alebo skupinu tónov)
     2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
     3. spev ľudovej alebo detskej piesne
     4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

      

     Výtvarný odbor:

     1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
     2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

      

     Tanečný odbor:

     1. hudobné a pohybové schopnosti( spev ľudovej alebo umelej piesne, tanec na reprodukovanú hudbu)
     2. telesná spôsobilosť
     3. rytmické cítenie(zopakovanie vytlieskaného rytmu)

      

     Literárno –dramatický odbor:

     1. hudobné a pohybové dispozície( spev ľudovej alebo umelej piesne)
     2. telesná spôsobilosť
     3. slovný prejav (dramatický) – recitácia krátkej básne

      

      

      

     V Humennom, dňa 08.08.2023                                     PaedDr. Daniela Polovková, riaditeľka školy

      

      

      

      

      

     Ako postupovať pri prijímacích skúškach:

     1. K prijímacím skúškam potrebujete vypísať a priniesť najneskôr v deň prijímacej skúšky prihlášku a čestné vyhlásenie pre zber údajov.
     2. Prihlášku môžete vypísať elektronicky na stránke školy, alebo si ju môžete stiahnuť z webovej stránky školy, prípadne vyzdvihnúť na sekretariáte školy (postačí aj v deň prijímacích skúšok). Elektronická prihláška
     3. Vypísanú prihlášku a čestné vyhlásenie je potrebné prísť zaevidovať na sekretariát školy. Pri evidencii vám bude pridelený kód, pod ktorým budú zverejnené aj výsledky prijímacích skúšok.
     4. Na sekretariáte školy vám bude daná informácia o miestnosti a budove, v ktorej sa budú konať prijímacie skúšky jednotlivých odborov.
     5. Na skúšky nie je potrebné nosiť pomôcky, ani sa špeciálne pripravovať. Úlohami, ktoré žiak dostane sa zisťuje jeho prirodzené nadanie potrebné pre štúdium v danom odbore.
     6. Výsledky skúšok budú zverejnené  prostredníctvom prideleného kódu do 30. dní od konania skúšok na dverách budov a na webovom sídle školy.

      

     budova školy na Mierovej ulici, v ktorej sa nachádza hudobný, literárno-dramatický odbor a tanečný odbor