• Hodnotenie žiakov hudobného odboru

     • Hodnotenie v hudobnom odbore:

       

       

       

      1. – 3. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet a hudobná náuka
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra a voliteľný predmet

       

      1. – 3. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet a hudobná náuka
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

      1. – 3. roč./II. stupňa:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet  
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor,     hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

       

      Záverečné ročníky:

      4. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet a hudobná náuka

      vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení

      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

      4. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet vypočítaný aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

      4. roč./II. st.:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet vypočítaný aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

      Do tlačiva ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA sa vypíšu iba známky z hlavného predmetuhudobnej náuky u žiakov 4. roč. 1. časti, a iba známky z hlavného predmetu u žiakov 4. ročníka 2. časti a 4. ročníka II. stupňa.

     • Prijímacie skúšky

     • Na štúdium vo všetkých odboroch v Základnej umeleckej škole na Mierovej ulici v Humennom sa záujemcovia môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky, ktorá je zverejnená na tejto stránke vo formáte pdf. 

      Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné doručiť do 25. augusta 2020 buď elektronicky na zus@zushumenne.sk alebo poštou na adresu školy: ZUŠ Mierová 81, 066 01  Humenné. 

      Presný termín konania prijímacích skúšok sa určí

      do 14 dní od obnovenia školského vyučovania,

      najneskôr do 15. augusta 2020.

      Prihláška vo formáte pdf na stiahnutie: prihlaska_zus.pdf

      Čestné vyhlásenie o tom, že žiak navštevuje jednu školu/školské zariadenie: 

      Kopia_Cestne_vyhlasenie_(ZUS)_2020.pdf

      Vypísanú prihlášku môžete môžete poslať poštou alebo elektronicky, čestné vyhlásenie môžete vypísať až v deň prijímacích skúšok na sekretariáte ZUŠ, Mierová ulica, kde bude žiakovi pridelený identifikačný kód na prijímacie skúšky.

      Všetky informácie ohľadom prijímacích skúšok nájdete v sekcii Prijímacie skúšky, alebo kliknutím na nasledujúci odkaz:

     • Žiaci 3. ročníka vyuč. D. Polovkovej

     • Žiaci 3. ročníka vyuč. D. Polovkovej, úlohy na týždeň 11.05-15.05.2020 nájdete na stránke školy. Link: https://zushumenne.edupage.org/text/?text=teachers/34002&subpage=3

     • Prianie

     • Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

      praje kolektív Základnej umeleckej školy v Humennom

     • Výtvarné práce našich žiakov

     • Uverejňujeme aspoň niekoľko výtvarných prác našich žiakov, ktoré vytvorili doma, ale pod vedením a usmerňovaním svojej triednej učiteľky Mgr. J. Frivaldskej.

      Odkaz od pani učiteľky:Najaktívnejšia žiačka je Alžbetka Behúnová, ktorú chcem touto cestou aj pochváliť.

     • Výzva!!! :)

     • Niečo zaujímavé pre našich žiakov a možno aj rodičov. Tak šup pripraviť ruky a ide sa nacvičovať👏👐

      Ďakujeme našej kolegyni Ľubomíre Chalachanovej, DiS. art. za super nápad a video 👏👏👏

      Prvé video - ako to má vyzerať vo finále.

      Druhé video slúži na nácvik.

      Tak držíme prsty, tedy nie prsty, tie budete potrebovať :)

     • Poďakovanie

     • Všetkým, ktorí svojim hlasom prispeli k úspechu nášho projektu s názvom "Miesto pre stretnutia s umením" v rámci hlasovania Gesto pre mesto Raiffeisen banky,úprimne:

      Ď A K U J E M E !!!

      Len vďaka vám sme to vyhrali a tento úspech nás nesmierne teší :) Veríme, že v upravenom prostredí sa všetci budeme cítiť príjemne.

      A nakoniec ďakujeme aj iniciátorom "antikampane", pretože aj to je spôsob vyjadrenia svojho vzťahu k pracovisku.

     • Vesmír očami detí 2020

     • Potešili nás výsledky okresného kola súťaže Vesmír očami detí 2020

      Do celoslovenského kola postupujú, z kategórie ZUŠ, tieto práce našich žiakov:

      IV. kategória - základné umelecké školy - 1. - 4. roč. ZŠ

      Z triedy Mgr. Jitky Frívaldskej:

      Filip Albičuk, Vesmírne príšerky

      Zoran Ivanov, Ufo znovu pristálo

      Kristián Korpaš, Kozmické mesto

      Ema Kuliková, Vesmírne mesto

      Hana Surničinová, Na kolobežke

      V. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. roč. ZŠ

      Z triedy PaedDr. Martina Horečného

      Soňa Čisľáková, Zelený mužíček ťa sleduje

      Kristína Trešnáková, Portrét kozmonauta

      Viktória Vrábľová, Svojka s ufónom (selfie)

      Z triedy Mgr. Drahoslavy Zalaiovej:

      Ela Haburajová, Človek poznáva vesmír

      Blahoželáme žiakom aj učiteľom a prajeme úspešné reprezentovanie okresu Humenné na

      celoslovenskom kole.

     • Prijímacie skúšky - oznam

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Presný termín prijímacích skúšok na našej škole sa určí po nástupe do školy a bude včas zverejnený na stránke školy.

     • O Z N A M

     • Príspevky do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

      Na základe odporúčania ZMOS oznamujeme rodičom, ktorých detí navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za mesiac marec sa bude uhrádzať len ako pomerná časť príspevku za pracovné dni, počas ktorých prebiehal výchovno-vzdelávací proces.

      Za nasledujúce obdobie, počas ktorého bude prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach, rodičia platiť príspevky nebudú. Zálohové platby zrealizované za mesiace marec a apríl budú rodičom vrátené na účty po skončení školského roka 2019/2020.  

     • Žiaci výtvarného odboru z tr. uč. Mgr. Jitky Frívaldskej

     • Tento oznam je pre žiakov z tried uč.Mgr.Jitky Frívaldskej.Milí žiaci,touto cestou Vás pozdravujem.Aby sme neprerušili vyučovanie,budeme kresliť aj naďalej. Doma máte ceruzku,farbičky,voskovky aj farby.Takže si môžete vybrať spôsob, akým budete kresliť či maľovať. Myslím, že keď sme teraz izolovaní v domácom prostredí, budeme si všímať všetko okolo nás, izbu, pohľad z okna, zaujímavé predmety, hračky, kvety, prečítame si knihu a niečo z nej nakreslíme, mamku ako varí, upratuje, súrodencov pri hrách, zvieratko, ktoré máme doma.

      Všetko,čo nás obklopuje, môžeme zobraziť na obrázkoch,ktoré mi môžete posielať na emailovú stránku jitkafr@azet.sk a ja ich zhodnotím a usmerním Vás pri tvorbe. Najkrajšie obrázky dám na stránku školy. Starší žiaci môžu napodobniť obraz známeho výtvarníka kresbou alebo maľbou.

      Teším sa na vaše práce.Frívaldská

     • O Z N A M

     • Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

      vypisuje podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka

      verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.

       

      Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o predmete nájmu je možné získať:

       

      • v Základnej umeleckej škole Mierová 81 Humenné, tel. 057 775 26 02, 0949 813 467, zus@zushumenne.sk, www.zushumenne.edupage.org,
      • na internetovej stránke mesta www.humenne.sk,
      • na úradnej tabuli mesta,
      • vo videotexte Humenskej televízie.

       

      Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať v ZUŠ Mierová 81 Humenné na sekretariáte a na internetovej stránke školy.

       

      Lehota na predkladanie návrhu zmluvy končí dňa 09.04.2020 o 14.00 hod.

       

       

      V Humennom, dňa 26.03.2020

       

       

                                                                                                    PaedDr. Daniela Polovková

                                                                                                                  riaditeľka ZUŠ

      Návrh zmluvy o prenájme nehnuteľnosti klik:

      Navrh_zmluvy_o_prenajme_nehnutelnosti_2020(1).doc

     • Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

     • Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

       

      vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288  Obchodného zákonníka

                                                                       verejnú obchodnú súťaž

      na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov s týmito podmienkami:

       

      Charakteristika:

      Nebytové priestory tvoria garáže nachádzajúce sa v areáli Základnej umeleckej školy, Mierová 81 v Humennom na parcelách: 

       

      CKN 3730/4 so súp.č.4932 o výmere 23 m2

      CKN 3730/5 so súp.č.4933 o výmere 22 m2

       

      Prenajímajú sa samostatne na účel garážovania osobného motorového vozidla. Minimálna cena za nájom nebytového priestoru je 13 EUR/m2/rok.

       

      PODMIENKY VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE:

       

      Súťažiaci môžu doručiť svoje písomné návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy v uzatvorenej obálke s označením VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ NA OBSADENIE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné – NEOTVÁRAŤ najneskôr    do 09.04.2020 do 14.00 hod. na Mestský úrad, sekretariát primátora mesta, Kukorelliho 34,  066 28  Humenné.

       

      Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať:

      • v Základnej umeleckej škole, Mierová 81, Humenné, tel. 057 775 26 02,
      •  na internetovej stránke školy www.zushumenne.edupage.org
      • na internetovej stránke mesta www.humenne.sk v sekcii Podnikateľ, Verejné obchodné súťaže.

      Návrh nájomnej zmluvy musí obsahovať :                       

      1. meno/názov a adresu uchádzača,
      2. jeho identifikačné  údaje, IČO alebo rodné číslo
      3. účel nájmu
      4. ponúkanú cenu za m2/rok
      5. návrh nájomnej zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný

      Pozn.: Ponúkaná cena nemá byť nižšia ako je uvedená minimálna cena za nájom nebytového priestoru za m2/rok podľa druhu využitia priestoru.

      Uvedené minimálne ceny za nájom nebytových priestorov sú bez služieb.

      Platba nájomného za NP: prvá splátka je vo výške trojmesačného nájomného a služieb spojených     s užívaním, ďalšie splátky sú mesačne. 

      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže alebo nevybrať žiadneho uchádzača.

      Technické informácie o voľných nebytových priestorov  Vám budú poskytnuté  na telefónnom čísle   0949 813 467.

      OBHLIADKOVÝ DEŇ je 01.04.2020 a 02.04.2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod. Iný termín je  možné dohodnúť telefonicky na 0949 813 467.                                

       

      V Humennom, dňa 26.03.2020

      PaedDr. Daniela Polovková

                   riaditeľka ZUŠ

       

      Návrh zmluvy o prenájme nehnuteľnosti kliknutím na:

      Navrh_zmluvy_o_prenajme_nehnutelnosti_2020(1).doc

     • Opatrenia ministerstva školstva

     • Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

      24.03.2020
           Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
           „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
           „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.
           Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
           V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
           Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
           Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
           "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.