• OZNAM

      • VYUČOVANIE V ZUŠ OD 7. DECEMBRA 2020

      Riaditeľstvo ZUŠ Humenné oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov ZUŠ, že aj naďalej bude vyučovanie v skupinovej a individuálnej forme vo všetkých odboroch (HO,VO,TO a LDO) prebiehať len 

      DIŠTANČNOU FORMOU

      Potrebné informácie a pokyny k dištančnému (online) vzdelávaniu sú zverejňované na webovej stránke školy: www.zushumenne.edupage.org

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme našej učiteľke tanečného odboru Ľubomíre Chalachanovej, DiS. art., za včerajšiu super online "rozcvičkovú a strečingovú " hodinu vysielanú naživo na našej facebookovej stránke.

      Ďakujeme za váš záujem, aktivitu pri cvičení a za pozitívne ohlasy.

      Tešíme sa na ďalšie spoločné cvičenie budúci týždeň, ktoré bude zamerané pravdepodobne na posilňovanie brušných svalov.

      Prajeme príjemné jesenné prázdniny

      Prihlásiť sa na živé vysielanie môžete kliknutím na fb školy alebo kliknutím na odkaz:

      https://www.facebook.com/ZUSMierovaHE

     • Pozývame na on-line rozcvičku

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      všetkým vám ponúkame možnosť zacvičiť si s našou p. učiteľkou v rámci on-line rozcvičky, ktorú budeme vysielať každý štvrtok o 17:00 hod. na facebookovej stránke našej školy.

      Potrebujete len trošku miesta, pohodlné oblečenie a chuť sa rozhýbať.

      Prvýkrát sa na Vás tešíme 29.10.2020 o 17,00 hod.

      facebook školy: https://www.facebook.com/ZUSMierovaHE 

      alebo kliknite na odkaz:

     • OZNAM

      • VYUČOVANIE V ZUŠ OD 26. 10. 2020 IBA DIŠTANČNOU FORMOU VO VŠETKÝCH ODBOROCH.

      Riaditeľstvo ZUŠ Humenné oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov ZUŠ, že sa na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

      s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania
       

      bude v skupinovej a individuálnej forme vo všetkých odboroch (HO,VO,TO a LDO) vyučovanie
       

      prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU

      Potrebné informácie a pokyny k dištančnému (online) vzdelávaniu budú priebežne zverejňované na webovej stránke školy: www.zushumenne.edupage.org
       

      Veríme, že to spoločne zvládneme.

     • Ríša fantázie

     • BLAHOŽELÁME tvorivým nápadom výtvarníkov, vďaka ktorým sa umiestnili v medzinárodnej výtvarnej súťaži Ríša fantázie /v Lučenci/ na popredných miestach.

      Blahoželanie a poďakovanie patrí aj ich učiteľovi PaedDr. Martinovi Horečnému.

      Prajeme ešte veľa úspechov :)

     • Učivo z predmetu hudobná náuka

     • Nové učivo z predmetu hudobná náuka pre žiakov 2. a 3. ročníka 1. časti z triedy Mgr. Kataríny Rondzikovej, DiS. art., nájdete na podstane Naši učitelia - kliknutím na môj profil a vyberiete si konkrétny ročník.

      alebo kliknutím na odkaz dole:

      Nájdete tam aj pracovné listy pre žiakov 2. a 3. ročníka, ktoré majú žiaci vypracovať a vypracované odfotiť a poslať na mail katarina.rondzikova@gmail.com

      V prípade otázok ma kontaktujte mailom na: katarina.rondzikova@gmail.com

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia ministra školstva o opatreniach pre školy

      s účinnosťou od 12. októbra 2020 sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

      V tejto súvislosti oznamujeme, že individuálne vzdelávanie v hudobnom odbore prebieha podľa rozvrhov platných pre jednotlivé hlavné predmety (hry na hudobný nástroj a spev).

      Hudobná náuka, hra v orchestri, komorný spevácky zbor v hudobnom odbore a kolektívne vyučovanie v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

      Bližšie informácie zverejníme čo najskôr.

       

     • Škola volá

     • Milí žiaci,

      veľmi sa tešíme, že sa už zajtra opäť stretneme v našej škole v novom školskom roku 2020/2021.

      Zápis všetkých žiakov prebehne každý deň

      v čase od 9.00 - 12.00 hod. a od 13.00 - 17.00 hod.

      Žiaci hudobného odboru - rozdelenie skupín hudobnej náuky nájdete vo vestibule školy, alebo sa informujte u vašich triednych učiteľov.

     • Organizácia a podmienky vzdelávania

     • Organizácia a podmienky vzdelávania

      pre školský rok  2020 - 2021

       

      Na ZUŠ Mierová 81 v Humennom sa vzdelávanie začne vo všetkých odboroch školy                   2. septembra 2020. Prosíme žiakov a rodičov žiakov školy (zákonných zástupcov žiaka),  aby rešpektovali pokyny súvisiace s vzdelávaním na škole.

       

      Všeobecné pokyny:

       

      1. Pri vstupe do budovy je zabezpečená dezinfekcia rúk.
      2. Vo vnútorných priestoroch školy sa nosí rúško.

       

      Rodič (zákonný zástupca žiaka):

       

      1. Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá triednemu učiteľovi dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.

       

       

      2. Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

       

       

      3. V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19,  bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy.

       

       

      4. Povinnosťou rodiča, je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom, alebo regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z vyučovania vylúčené.

       

       

      5. Rodič zabezpečí pre svoje dieťa na vyučovanie rúško a jednorazové papierové vreckovky.

       

       

      6. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy.

       

       

      7. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka   do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk

       v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       

       

      8. V prípade mladších žiakov dohliadne na to, aby žiak vstúpil do budovy sám  a po skončení vyučovania si ho prevezme pred vchodom do budovy.

       

       

      9. Nezdržiava sa vo vnútorných priestoroch školy.

       

      Žiak:

       

      1. Prichádza na vyučovanie a odchádza v presne stanovenom čase.

      2.  Pri vstupe do budovy použije dezinfekciu na ruky.

      3. Všade vo vnútorných priestoroch školy nosí rúško.

       

       

       

      V Humennom, 25.08.2020                                     PaedDr. Daniela Polovková

                                                                                                 riaditeľka školy

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY

     • Pozývame všetkých záujemcov na prijímacie skúšky vo všetkých odboroch

      Pár dôležitých informácií:

      Sme škola, nie školské zariadenie.

      Základná umelecká škola podľa § 17 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium   na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

      • štúdium žiaka sa viaže ku školskému roku – t. j. 01.09. – 30.06.

      Predčasne je možne ukončiť vzdelávanie k 01. 02. V zmysle Vnútorného školského poriadku je možné tak urobiť len zo závažných dôvodov. V inom prípade štúdium nie je možné predčasne ukončiť!

      • povinnosť žiaka absolvovať predmety daného študijného zamerania.

      2. Poplatky

      a) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, tzv. školné, je dané  Všeobecne záväzným nariadením Mesta Humenné č. 151/2019 (čl.5) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné.

      Výška školného / 1 mesiac:

      a)  individuálne vyučovanie s dotáciou zriaďovateľa – hudobný odbor            8,00 €                                                                                                                                   

      b)  individuálne vyučovanie bez dotácie zriaďovateľa – hudobný odbor        30,00 €                                                                                          

      c)  skupinové vyučovanie – hudobný odbor ( prípravné štúdium)                     5,50 €  

      d)  skupinové vyučovanie s dotáciou zriaďovateľa (VO, TO, LDO)                   5,50 €  

      e)  skupinové vyučovanie bez dotácie zriaďovateľa (VO, TO, LDO)               30,00 €  

      f)  štúdium pre dospelých                                                                                 35,00 €    

      Príspevok v individuálnom vyučovaní s dotáciou zriaďovateľa a v skupinovom vyučovaní s dotáciou zriaďovateľa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje o 50%, ak  plnoletý žiak  alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

      Školné sa uhrádza do 15-ho dňa v mesiaci, možno ho zaplatiť aj za dlhšie obdobie:

      • september – december  (4 mesiace)
      • január – jún  (6 mesiacov)

      Ak sa žiak bez závažných dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia.

      Školné je možné uhradiť:

      • poštovým peňažným poukazom,
      •  bankovým prevodom,
      •  internetom.

      IBAN: SK32 1100 0000 0026 2555 1987

      Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol žiaka a v správe pre adresáta je potrebné uviesť meno vyučujúcehomeno žiaka školy, za ktorého sa školné uhrádza.

      b) Príspevok do fondu Rodičovského združenia pri ZUŠ

      - pre prvé dieťa v jednom odbore                                     10 € ročne,

      - pre každé ďalšie dieťa (viac súrodencov)                        5 € ročne,

      - pre každý ďalší odbor pre to isté dieťa (viac odborov)    5 € ročne.

       

      3. Vnútorný školský poriadok

      Je základným vnútorným predpisom školy, ktorý je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Zverejnený je vo vestibule obidvoch budov školy a na web stránke školy – www.zushumenne.edupage.org.  Povinnosťou žiakov je dodržiavať ho.

       

      4. Informácie a prezentácia práce školy

      Informácie o škole, prezentácii jej práce môžete nájsť na: web stránke školy - www.zushumenne.edupage.org a na facebookovej stránke školy – www.facebook.com/ZUSMierovaHE

      Ďakujeme, že počas štúdia Vašich talentovaných detí na našej škole budete rešpektovať základné princípy našej školy. My urobíme všetko pre maximálny rozvoj Vášho dieťaťa v poznávaní krásy umenia, v rozvoji jeho tvorivosti, kreativity a duchovného rastu.     

                               

                                                                   Vedenie a kolektív ZUŠ, Mierová 81, Humenné

     • Spomienka

     • Milí kolegovia, žiaci a priatelia školy,

      dnes uplynul rok, kedy nás náhle navždy opustil náš kolega, priateľ, spolužiak a učiteľ Mgr. art. Róbert Blicha. Pri tejto príležitosti si na neho s láskou spomíname ako na výborného pedagóga hry na akordeóne.

      Pripomenieme si preto dnes aj jeho úspechy, pretože najmä v rokoch 2003-2011 dosiahol výborné pedagogické výsledky.

      V týchto rokoch sa jeho žiaci na súťažiach umiestnili 5 krát v zlatom pásme, raz v striebornom a raz v bronzovom pásme. V roku 2009 získal jeho žiak Diplom za najlepší výkon a tiež mu bol udelený Diplom najlepšiemu žiakovi celej súťaže.

      V roku 2011 bol Róbertovi Blichovi udelený Diplom pre najlepšieho pedagóga festivalu v Giraltovciach. Cena primátora mesta je pre pedagóga hodnotné ocenenie, zároveň aj odmena za náročnú prácu pedagóga.

      Spomíname na neho s úctou a láskou

     • ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENÍ

     • Milí žiaci,

      vysvedčenia si môžete vyzdvihnúť u svojich triednych učiteľov 

      dňa 30. júna 2020 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. 

      Žiaci literárno-dramatického odboru si vysvedčenia vyzdvihnú v kancelárii č. 16 - u zástup. Mgr. K. Rondzikovej, DiS. art.