• Úhrada školného

    • Príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom          

     / školné /

      

     1. Výška školného je daná Všeobecne záväzným nariadením Mesta Humenné č. 151/2019 (čl.5) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné.

     2. Výška školného:

     a)  individuálne vyučovanie s dotáciou zriaďovateľa – hudobný odbor            8,00 €   mesačne

     b)  individuálne vyučovanie bez dotácie zriaďovateľa – hudobný odbor        30,00 €   mesačne

     c)  skupinové vyučovanie – hudobný odbor ( prípravné štúdium)                     5,50 €   mesačne

     d)  skupinové vyučovanie s dotáciou zriaďovateľa (VO, TO, LDO)                 5,50 €   mesačne

     e)  skupinové vyučovanie bez dotácie zriaďovateľa (VO, TO, LDO)             30,00 €   mesačne

     f)  štúdium pre dospelých                                                                                 35,00 €   mesačne 

     Príspevok v individuálnom vyučovaní s dotáciou zriaďovateľa a v skupinovom vyučovaní s dotáciou zriaďovateľa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje o 50%, ak  plnoletý žiak  alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a  predloží

     doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

     Výška školného môže byť v priebehu školského roka upravená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Humenné.

     3. Školné sa uhrádza do 15-ho dňa v mesiaci, možno ho zaplatiť aj za dlhšie obdobie:

     • september – december  (4 mesiace)
     • január – jún  (6 mesiacov)

     Ak sa žiak bez závažných dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia.

     4. Školné je možné uhradiť:

     • poštovým peňažným poukazom,
     •  bankovým prevodom,
     •  internetom.

     IBAN: SK32 1100 0000 0026 2555 1987

     správe pre adresáta je potrebné uviesť meno vyučujúcehomeno žiaka školy, za ktorého sa školné uhrádza.

     Ak žiak zanechal štúdium na ZUŠ počas školského roka svojvoľne, prípadne z neodôvodneného rozhodnutia rodičov, musí rodič alebo zákonný zástupca žiaka zaplatiť školné do konca príslušného polroka.