• Pozývame na prijímacie skúšky

     • Pozývame všetkých záujemcov 6. a 7. septembra od 13,30 do 17,00 hod.

      Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

       

      Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Mierová 81, Humenné v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky         č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky  č. 245/2011 Z. z.

       vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok 

      do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického  odboru Základnej umeleckej školy pre školský rok 2022/2023

      v tomto termíne:            

      06. – 07. septembra 2022 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod.

        

      Miesto: budova ZUŠ, Mierová 81, Humenné

      Prihláška:

      • Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je k dispozícii v budove školy a na webovom sídle školy. Zákonný zástupca dieťaťa ju vyplní najneskôr v deň pohovorov.

      ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

      Podmienky prijatia:

      • Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
      • Do základného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
      • Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľka školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

       

      Štúdium je rozdelené:

      • prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
      • prípravné štúdium - dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov)
      • základné štúdium na 1. stupni, trvá 8 rokov, delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň  (4 roky)
      • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky 

         

      Prijímacie pohovory v uvedenom termíne sa konajú v  hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno- dramatickom odbore do prípravného štúdia a základného štúdia, MŠ – od 5 rokov, pre žiakov ZŠ od  1. ročníka,  študentov SŠ.

      V hudobnom odbore do týchto zameraní:

      Hra na hudobnom nástroji:

      • Hra na klavíri, na keyboarde, organe
      • Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, kontrabase
      • Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute – sopránovej, altovej, tenorovej, priečnej flaute, trúbke, saxofóne
      • Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare
      • Hra na akordeóne
      • Hra na bicích nástrojoch
      • hra na cimbale
      • Spev

       

       

      Na prijímacích pohovoroch zisťujeme u detí tieto schopnosti:

      Hudobný odbor:

      1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón alebo skupinu tónov)
      2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
      3. spev ľudovej alebo detskej piesne
      4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

       

      Výtvarný odbor:

      1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
      2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

       

      Tanečný odbor:

      1. hudobné a pohybové schopnosti( spev ľudovej alebo umelej piesne, tanec na reprodukovanú hudbu)
      2. telesná spôsobilosť
      3. rytmické cítenie(zopakovanie vytlieskaného rytmu)

       

      Literárno –dramatický odbor:

      1. hudobné a pohybové dispozície( spev ľudovej alebo umelej piesne)
      2. telesná spôsobilosť
      3. slovný prejav (dramatický) – recitácia krátkej básne

       

       

       

      V Humennom, dňa 01.08.2022                                     PaedDr. Daniela Polovková, riaditeľka školy

       

     • Hra na cimbale

     • Pozývame všetkých záujemcov na štúdium hry na cimbale.

      Informácie na tel. čísle:

      • +421 57 7752602
     • Slávnostné otvorenie umeleckej záhrady

     • Dňa 22. júna 2022 sme otvorili bránu do našej umeleckej záhrady za prítomnosti vzácnych hostí, našich žiakov, rodičov a učiteľov. Umeleckú záhradu slávnostným prestrihnutím pásky otvorila riaditeľka školy Daniela Polovková a zástupca primátora mesta Ondrej Babjarčík.

      Súčasťou otvorenia bol aj prvý Letný koncertNaša umelecká záhrada zakvitla nielen kvetmi, ktoré nám venovali technické služby, ale aj tvorbou talentovaných žiakov v podaní hudobných, poetických a tanečných vystúpení. Celú atmosféru dotvárala inštalácia výtvarného odboru, kde výtvarné práce – maľby, grafiky a keramika boli doplnené citátmi o umení. Naše oči, uši a myseľ ovládlo slovo umenie a zahniezdilo sa v našej umeleckej záhrade, ktorej sa veľmi tešíme. Atmosféra bola veľmi príjemná, počasie nám prialo a to vytvorilo krásny umelecký dojem.

      V tejto súvislosti vyjadrujeme úprimné poďakovanie za pomoc, zabezpečenie a realizáciu prác a zorganizovanie nášho prvého podujatia v záhrade:
      Mestu Humenné,
      Všetkým hlasujúcim, ktorí svojim hlasom náš projekt podporili,
      Komunitnej nadácii mesta Humenné,
      RNDr. Márii Cehelskej, poslankyni MsZ, členke Rady školy pri ZUŠ
      Stavebnej firme Džatko Junior,
      Technickým službám mesta Humenné, obzvlášť p. Ing. Františke Mudrej.
      Ing. Jozefovi Krídlovi a poisťovni Wustenrot,
      Záhradníctvu pani Košickej,
      Obecnému úradu v Belej nad Cirochou
      a všetkým zamestnancom školy, a účinkujúcim žiakom.

     • Úspech na medzinárodnej súťaži

     • Žiačka Miroslava Ondrejová, 4.roč./II. st., z triedy učiteľky Renáty Blichovej, DiS. art., sa 26. 5.2022 zúčastnila 14. Medzinárodnej súťažnej prehliadky ZUŠ SR a ČR v sólovej hre na keyboarde.

      Z pandemických dôvodov sa súťaž uskutočnila formou zaslania videonahrávok. Súťažila v 5. kategórii a umiestnila sa v striebornom pásme.

      Srdečne gratulujeme

       

     • Ocenení žiaci za úspech a nadanie

     • Mesto Humenné oceňovalo nadaných a úspešných žiakov, ktorí reprezentovali svoju školu a mesto na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. 

      „Som rád, že vám môžem vyjadriť poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy a nášho mesta na rôznych súťažiach, olympiádach a samozrejme, za dosiahnuté vynikajúce výsledky v škole. Všetci sme hrdí, že z humenských škôl vychádzajú vzdelaní a šikovní žiaci, ktorí sú schopní obhájiť svoje vedomosti vo veľkej konkurencii škôl aj na krajských, celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Vaše študijné či talentové výsledky sú hodnotami, ktoré je potrebné využiť a naďalej rozvíjať v školách vyšších stupňov,“ povedal v otváracom príhovore Ondrej Babjarčík, zástupca primátora mesta.

      Za našu ZUŠ boli ocenení žiaci: Soňa Čisľáková a Rastislav Jasík 

      Srdečne blahoželáme!

      fotky: zdroj Mesto Humenné

     • BOJNICKÁ PERLA

     • V Kultúrnom centre pod Bojnickým zámkom sa 2. júna 2022 opäť spievalo na 15. ročníku celoslovenskej súťaži  v sólovom speve populárnej piesne žiakov ZUŠ "BOJNICKÁ PERLA". 

      Aj žiačky našej školy pod vedením Mgr. Lenky Ivancovej, DiS.art., sa zúčastnili tejto súťaže. Súťaž bola dvojkolová. Predsedami odbornej poroty boli bratia Sväťo a Martin Malachovský. Na výsledky sa oplatilo čakať.

      Karin Jenčíková získala 2. miesto ZLATÉ PÁSMO v C kategórii.

      Eva Ivancová získala STRIEBORNÉ PÁSMO v A kategórii.

      Katarína Pristašová získala Diplom za účasť v C kategórii.

      Našim žiačkam a pani učiteľke srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov 👏👏👏

     • Beseda s dizajnérom

     • 23. mája 2022 sme pripravili pre žiakov stretnutie s Bystríkom Míčekom, úspešným dizajnérom, bývalým žiakom našej školy. Ďakujeme mu, že sa s nami podelil o svoje životné skúsenosti.

      Foto - Alexandra Szabóová, 16 r. - žiačka VO

     • Úspech na PINK SONG 2022

     •  

      Milí priatelia, chceme sa s vami podeliť o  ďalší úspech našich spevákov na 11. ročníku celoslovenskej súťaže v sólovom klasickom a populárnom speve PINK SONG 2022 - online. Do tejto súťaže sa zapojilo 58 škôl a 183 žiakov zo ZŠ, ZUŠ a konzervatórií.

      Z triedy Mgr. Lenky Ivancovej, DiS.art. sa zúčastnili žiačky: Anna Morochovičová, ktorá získala ZLATÉ PÁSMO v kategórií 1B. Júlia Parnicová - kategória 3B a Katarína Pristašová - kategória 4B získali diplom za účasť.

      Pani učiteľke a jej žiačkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Naši speváci uspeli na súťaži Moyzesov Slávik v Prešove

     • Milí priatelia,

      chceme sa s Vami podeliť o radosť z úspechov našich žiakov, ktorí sa dňa 19. mája 2022 zúčastnili 8. ročníka speváckej súťaže Moyzesov Slávik v Prešove, na ktorej získali fantastické miesta.

      Z triedy Mgr. Lenky Ivancovej DiS. art.:

      Anna Morochovičová - ZLATÉ PÁSMO - A kategória

      Martin Harakaľ - STRIEBORNÉ PÁSMO - A kategória

      Soňa Jenčová - STRIEBORNÉ PÁSMO - B kategória

      Z triedy Mgr. Kataríny Rondzikovej DiS. art.:

      Viktória Vasilenková - ZLATÉ PÁSMO - B kategória

      Za skvelý klavírny doprovod ďakujeme p. uč. T. Oleksíkovej.

      Tešíme sa z úspechu našich speváčok a speváka, všetkým srdečne

      gratulujeme.

     • Úspech na celoslovenskej gitarovej súťaži v Smižanoch

     • Prinášame ďalší krásny úspech našich žiakov hudobného odboru. 

      Dňa 11. mája 2022 sa uskutočnil 3. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na gitare Smižianska gitara. Našu školu reprezentovala žiačka Victoria Vagaská z triedy Mgr. art. Mareka Belančata. 

      Victoria Vagaská v konkurencii 11-tich účastníkov vo svojej kategórii získala 1. miesto v zlatom pásme.

      Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

     • Koncert Ruža pre mamu 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koncert Ruža pre mamu 2022.

      Zdroj: Mesto Humenné

      Účinkujúci:

      Michal Demčák 3. r., LDO, pripr. Mgr. art. J. Ajbenová

      Eva Ivancová, 4. r., Tatiana Macková, 4. r., klavír, pripr. T. Oleksíková, DiS. art.

      Barbora Borisová, 2. r., husle, pripr. K.Harvanová, DiS.art.

      Michaela Macková, 3. r., keyboard, pripr. M. Berešová, DiS. art.

      spev: Anna Morochovičová, 1. r., Soňa Jenčová, 1. r., Ema Alexovičová, 1. r., pripr. Mgr. L. Ivancová, DiS. art., Matej Karpáč, 1. r. 2. č., gitara, Peter Čamák, 3. r. 2. č., gitara, Branislav Hodor, 3. r. 2. č. gitara, Pavol Hanzal, 3. r. 2. č., basgitara, pripr. J. Hanuščáková, DiS. art.

      Lesana Ondisková, 3.r., klavír, pripr. M. Berešová, DiS.art.

      Šimon Karas, 3. r., Dominik Polák, 3. r., gitara duo, pripr. P. Franko, DiS. art.

      Martin Harakaľ, 2. r., spev, pripr. Mgr. L. Ivancová, DiS. art.

      Gregor Fedor, 2. r., keyboard, pripr. M. Hrubovčák, DiS. art.

      Filip Švigár, 2. r., zobcová flauta, Matúš Kimák, 2. r. 2. č.,  keyboard, pripr. M. Hrubovčák, DiS. art.

      Nina Džupinová, 1. r., klavír, pripr. M. Hanáková, DiS. art.

      Terézia Baníková, 3. r., husle, pripr. K. Harvanová

      Liana Harvilová, 4. r., keyboard, Jakub Harvila, 3. r., akordeón pripr. R. Blichová, DiS.art.

      Bernadet a Kristína Vachulové, 2. r., LDO, pripr. Mgr. art. J. Ajbenová

      Vanesa Shumeiko, 3. r., gitara, pripr. P. Franko  DiS. art.

      Sofia Regecová, 3. r., keyboard, pripr. E. Jevočinová, DiS. art.

      Dajana Kováčová, 1. r., klavír, pripr. E. Bališinová, DiS. art.

      Viktória Vasilenková, 1. r., spev, pripr. Mgr. K. Rondziková, DiS. art.

      Victoria Vagaská, 1. r., Nina Brašková, 3. r., Nina Fedáková, 3. r.

      Róbert Lipčák, 3. r., Vanessa Vagaská, 1. r. 2. č., gitara

      Richard Čisľak, 1./II. st., basgitara, pripr. Mgr. art. M. Belančat

      Tomáš Marián Michalčo, 2. r., klavír, pripr. Mgr. J. Dobrančinová,  DiS. art.

      Tobias Chmura, 4.r., husle, pripr. D. Rišková, DiS. art.

      Martin Tomčišák, 2.r., LDO, pripr. Mgr. art. J. Ajbenová

      korepetícia:   Mgr. J. Dobrančinová, DiS. art., Mária Berešová, DiS. art., T. Oleksíková, DiS. art., Mgr. K. Rondziková, DiS. art.

     • Srdečne pozývame

     • Pozývame Vás na:

      Absolventskú výstavu vo výstavnej sieni Domu kultúry

      Slávnostné vyradenie a koncert absolventov dňa 9. júna 2022 o 16,30 hod. v kaštieli

     • Dúha 2021/22

     • Báseň žiačky literárno-dramatického odboru Karin Stanovčákovej s názvom Babkine príhody bola ocenená v celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaži Dúha 2021/22 čestným uznaním.

      Srdečne blahoželáme!

       

      Len čo prídem zo školy

      už mi babka hovorí

      Ako ona musela prechádzať cez hory cez doly

      Myslíte že mňa to zaujíma?

      Pre mňa to je riadna hovadina

       

      Ale babi teraz je už všetko iné

      dnes už nemusíme pásť ovce kŕmiť svine 

      Zo školy môžeš skočiť do obchodu

      tie máme dnes na každom rohu

       

      Jáj synak synak

      Babka stále svoje

      že za jej čias to bolo inak

      Vtedy mali iné vychytávky

      neboli také husté premávky

      Ísť do školy bolo ako na Mount Everest vyliezť

      a nemali ju ani domov na čom priviezť

       

      Už viem prečo má babka takú kondičku

      ona musela chodiť do studne po vodičku

      a ešte cez taký dlhý les

      kde ju vraj vždy naháňal pes

       

      Ach tie babkine príhody

      najmä tie kde mali „akože“ hody

      tam sa diali najväčšie nehody

      Napríklad:

      spadla torta zo stola

      babke vletela do úst moľa

      pred domom sa vyliala smola

       

      No radšej nech už bude ticho

      niekedy hovorí aj nezmysly

      ...to hovorí môj strýko

      Babky sú babky

      pre ne je naša generácia

      ako kus nefunkčnej látky

       

      Tak už musím niečo povedať aj ja

      nemôžem to len tak nechať

      Vráťme sa do dnešnej doby

      kde už nelietajú s listami sovy

      kde sa už mamut neloví

      ale nový štýl sa rodí

      Ja som dieťa novej generácie!