• Výtvarný odbor


    • Výtvarný odbor

     je pre deti a mládež s výtvarným nadaním a so zvýšeným záujmom o výtvarnú tvorbu. Cez rôzne techniky kresliarske a maliarske sa žiaci naučia a zdokonalia výtvarne tlmočiť predmetnú skutočnosť aj vlastné pocity a zážitky. Plošná tvorba je zaujímavá aj v grafických technikách (linoryt, suchá ihla, monotypia ), ktorým sa učia v predmete grafika.

     Priestorové vytváranie a práce v materiáli sú obľúbeným predmetom, kde sa pracuje najčastejšie s keramickou hlinou, sadrou, kartónom a rôznym odpadovým materiálom. V rámci toho si môžu žiaci vyskúšať prácu na hrnčiarskom kruhu a batikovanie.

     Klasické spôsoby realizovania vlastných návrhov sú dopĺňané experimentovaním s výtvarným materiálom.

     VÝTVARNÝ ODBOR PONÚKA

       - Prácu v špecializovaných učebniach, učebni              modelovania a počítačovej miestnosti

     • Okrem klasických a kombinovaných techník si možno vyskúšať aj grafické techniky /tlače

     z výšky, tlače z hĺbky/

     • Modelovanie z keramickej hliny a vypaľovanie

     v keramickej peci

     • Točenie na hrnčiarskom kruhu
     • Tvorbu z prírodného a odpadového materiálu
     • Exkurzie, návštevy výstav a vernisáží
     • Krajinársky kurz vo vyššom ročníku
     • Oboznamovanie sa s dejinami umenia
     • Zapájanie žiakov do výtvarných súťaží

     na regionálnej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni

     • Prezentáciu výtvarných prác na výstavách

     v rámci mesta

     • Účasť na tanečných dielňach, workshopoch a seminároch
     • Príprava žiakov pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách

            

     Výtvarný odbor umožňuje prezentovať tvorbu žiakov na výstavách a súťažiach.

     Okrem tradičného vyučovania sa realizujú aj návštevy výstav, tvorivých dielní, krajinárskeho kurzu a exkurzií.

     Celý výchovno – vzdelávací proces smeruje k rozvoju tvorivosti, ktorú môžu absolventi VO využívať v ďalšom živote pri rôznych iných činnostiach. Aktívne navštevovanie vyučovania robí žiakov vnímavejšími, citlivejšími na život okolo seba, spoznávajú výtvarné umenie a jeho rôznorodosť, vážia si tvorbu iných a uvedomujú si vlastnú jedinečnosť.

     Žiakom výtvarného odboru sa možno stať po úspešnom vykonaní talentových skúšok. Najmladšie deti bývajú spravidla 6 ročné, pretože vyučovanie /1x týždenne/ trvá 3x45 min. bez prestávky a pre mladšie deti býva časovo dlhé.

     Prvý stupeň trvá 8 rokov : I. časť prvého stupňa /1.-4. ročník /, II.časť prvého stupňa /5.-8. ročník /.

     Po ukončení I. stupňa základného štúdia môže žiak požiadať o pokračovanie na II. stupni základného štúdia, ktoré je  štvorročné.                                                                                      

     Štúdium vo výtvarnom odbore je dobrou prípravou na talentové skúšky na umelecké školy a školy s výtvarným zameraním. 


      

     Ukážka z  tvorby našich žiakov výtvarného odboru:

     ZUŠ HumennéZUŠ HumennéZUŠ Humenné

     ZUŠ HumennéZUŠ HumennéZUŠ Humenné