• Základné informácie

    • Literárno-dramatický odbor

     (hovoríme mu „divadelný“ alebo dramaťák)


     S radosťou do odboru prijímame všetkých záujemcov o divadlo, umelecký prednes, tvorivú a hravú prácu so slovom v písanej i hovorenej podobe. Naším cieľom je rozvíjať tvorivosť detí v týchto oblastiach, miesto tu majú všetci tí, ktorí z takýchto tvorivých aktivít majú radosť!

     Nie je naším prvoradým cieľom vychovávať budúcich hercov.

     Do prípravného štúdia prijímame deti prvého ročníka základných škôl, ale aj najstaršie deti materských škôl.

     V štúdiu literárno-dramatického odboru postupne narastá počet vyučovacích hodín i počet vyučovacích predmetov.           

     V prípravnom štúdiu trvá vyučovanie 1 školskú hodinu raz v týždni, v 1.-2. ročníku sa stretávajú žiaci raz týždenne na dvojhodinovom vyučovaní, od tretieho ročníka prechádzajú žiaci na štúdium štyroch predmetov, väčšinou organizovaných dvakrát v týždni, dĺžka vyučovania v týždni je 4 a pol školskej vyučovacej hodiny.

     Vyučovanie sa uskutočňuje kolektívne, na hodinách prednesu sú však žiaci delení

     do menších skupín po 2 – 3 žiakoch. Práca v súbore je medziročníkový predmet, to znamená, že tu spolupracujú vybraté ročníky, či žiaci pri príprave divadelného tvaru – inscenácie.

     LITERÁRNO -DRAMATICKÝ ODBOR PONÚKA  

      

      

      

     - spoločne s ostatnými deťmi budeme skúšať, ako sa dá vytvoriť divadlo z vlastných nápadov

     - vlastné príbehy, príbehy známych spisovateľov, rozprávky, ba dokonca aj básne, oblečieme spoločne do divadelných šiat

     - budeme recitovať básne - poéziu i prózu – príbehy

     - predlohy na prednes vyberieme spoločne, tak aby sa ti páčili

     - ako detektívi budeme hľadať, čo sa skrýva za slovami- aké tajomstvá a posolstvá

     - predlohu si budeme recitovať na hodine toľkými spôsobmi, až napokon zistíme, že ju už máme v našej hlave

     - pôjdeme s divadlom i s prednesom vystupovať, ale aj súťažiť

     - všetci, ktorí radi píšu, dostanú pomoc pri tvorbe svojich básničiek a príbehov  

     - aby sa nám čím lepšie darilo v divadle, recitovaní i literárnej tvorbe budeme sa 

       rozvíjať množstvom cvičení a hier vo voľnom priestore

     - budeme sa učiť vnímať ostatných, počúvať aj ich ušami, vidieť aj ich očami, dopĺňať sa a spoločne tvoriť

     - budeme si rozcvičovať  a uvoľňovať kĺby, aby sme mali lepšie držanie tela, ale aj jazyky, aby povedali zrozumiteľne aj najťažšie slová

     - naučíme sa hovoriť hatlaninou a tá nám pomôže hľadať rôzne nálady v reči

     - premeníme sa bez problémov na princa, riaditeľa, dokonca aj na Venušana, či zviera alebo strom a v improvizovaných dramatických hrách si vyskúšame, ako vyzerá svet ich očami

     - v cvičeniach zvládneme aj dabing – dabovať však budeme myšlienky

     - na koberci vo voľnom priestore nás čakajú rôzne rekvizity a mnohé iné sa naučíme používať imaginárne - dokážeme si ich predstaviť

     - pri všetkých dramatických hrách a vymýšľaní nás čaká veľa radosti a zábavy

               

     Hlavný predmet štúdia je vyznačený tučným písmom:            

     Prípravné štúdium  – 1 rok.  Predmet:  Prípravná dramatická výchova  (v prípade, že sú do prípravného štúdia prijaté  deti predškolského veku, môže štúdium trvať 2 roky).                        

     Základné štúdiumprvého stupňa (1. časť 4 roky a 2. časť 4 roky). Predmety: 1. a 2. ročník -  Dramatická príprava,  3.až 8. ročník -  Dramatika a slovesnosť,  Pohyb, Prednes, Práca v súbore

      

                  

          

     Po absolvovaní  ôsmich ročníkov prvého stupňa môžu záujemcovia pokračovať aj v štúdiu druhého stupňa, ktoré nadväzuje na predchádzajúce štúdium, rozvíja ich individuálne záujmy smerom k divadlu a umeleckému prednesu alebo smerom k vlastnej literárnej tvorivosti.                                                                                                                       

     Základné štúdium  –  druhého stupňa ( 4 roky ). Predmety : Základy dramatickej tvorby alebo  Základy slovesnej tvorby, Dejiny divadla a dramatickej tvorby, Pohyb, Prednes, Práca v súbore.

     Štúdium pre dospelých trvá  4 roky.                                    

     Žiak absolvuje štúdium -  prednesom poézie alebo prózy,  účinkovaním v predstavení,  písomnou absolventskou prácou.

        

     Vyučovanie sa uskutočňuje väčšinou v kruhu a vo voľnom priestore na koberci formou rôznych motivovaných a riadených hier, metódou tvorivej dramatiky. Úlohou pedagóga je prebúdzať v deťoch to najlepšie, viesť ich k sebauvedomovaniu, k vedomiu vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu, aby ju využili v prospech skupiny. Dramatickými hrami, ktoré využívajú niektoré postupy drámy a divadla sa podnecuje spontánny, prirodzený prejav detí, ale aj nenásilné osvojovanie technických zručností (správna artikulácia, správne dýchanie, rytmické cítenie, rozvoj pohybových schopnosti).               

        

     Dramatická výchova uvoľňuje predstavivosť a fantáziu, rozvíja citlivosť a vnímavosť voči ľuďom aj umeniu, učí tvorivosti a originalite myslenia, rozširuje slovnú zásobu. Jej pôsobenie je nezastupiteľné, lebo obohacuje emocionálny svet detí a stáva sa vzácnym protipólom k jednostrannému intelektuálnemu a vedomostnému zameraniu na základných školách.

     Zmyslom práce nie je fixovať určitý divadelný tvar (teda nacvičiť hotový divadelný text), ale vytvárať priestor pre rozvoj tvorivosti detí - divadelné inscenácie vznikajú za aktívnej účasti detí, a to podľa dispozícií konkrétnej skupiny. Spoločná tvorba potom prináša radosť i nezabudnuteľné priateľstvá. 

        

     Absolvent tohto odboru nadobudne skúsenosti a vedomosti potrebné pre povolania, v ktorých úspech závisí od schopnosti vytvárať dobré medziľudské vzťahy a spoluprácu – napr. vychovávateľ, pracovník v sociálnej a kultúrnej oblasti, ale aj v povolaniach, kde sa vyžaduje pohotové a zrozumiteľné vyjadrovanie - právnik, učiteľ, verejný pracovník.

     Najtalentovanejším žiakom odbor pomáha pripraviť sa na štúdium herectva, réžie, dramaturgie, divadelnej a filmovej vedy, štúdium na pedagogických a filozofických fakultách, štúdium žurnalistiky, masmediálnej komunikácie.

     Žiaci literárno-dramatického odboru aktívne vystupujú ako recitátori a moderátori na rôznych akciách školy i mesta, zapájajú sa do divadelných súťaží, súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy, súťaží v rétorike i v literárnej tvorbe.

     Od tretieho ročníka pracujú žiaci v divadelnom súbore ALFAktorý podľa potreby spolupracuje s učiteľmi a žiakmi hudobného odboru.

        

     Náš divadelný súbor ALFA na titulnej stránke časopisu JAVISKO

     ZUŠ Humenné