• Pozývame

     • Ak ste nestihli deň prijímacích skúšok, nevadí, pretože:

      Všetci záujemcovia o štúdium na našej umeleckej škole (všetky odbory ZUŠ) môžu prísť do 15. septembra 2022. Tešíme sa na stretnutie

      Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

       

      Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Mierová 81, Humenné v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky         č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky  č. 245/2011 Z. z.

       vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok 

      do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického  odboru Základnej umeleckej školy pre školský rok 2022/2023

      v tomto termíne:            

      06. – 07. septembra 2022 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod.

        

      Miesto: budova ZUŠ, Mierová 81, Humenné

      Prihláška:

      • Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je k dispozícii v budove školy a na webovom sídle školy. Zákonný zástupca dieťaťa ju vyplní najneskôr v deň pohovorov.

      ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

      Podmienky prijatia:

      • Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
      • Do základného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
      • Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľka školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

       

      Štúdium je rozdelené:

      • prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
      • prípravné štúdium - dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov)
      • základné štúdium na 1. stupni, trvá 8 rokov, delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň  (4 roky)
      • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky 

         

      Prijímacie pohovory v uvedenom termíne sa konajú v  hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno- dramatickom odbore do prípravného štúdia a základného štúdia, MŠ – od 5 rokov, pre žiakov ZŠ od  1. ročníka,  študentov SŠ.

      V hudobnom odbore do týchto zameraní:

      Hra na hudobnom nástroji:

      • Hra na klavíri, na keyboarde, organe
      • Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, kontrabase
      • Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute – sopránovej, altovej, tenorovej, priečnej flaute, trúbke, saxofóne
      • Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare
      • Hra na akordeóne
      • Hra na bicích nástrojoch
      • hra na cimbale
      • Spev

       

       

      Na prijímacích pohovoroch zisťujeme u detí tieto schopnosti:

      Hudobný odbor:

      1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón alebo skupinu tónov)
      2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
      3. spev ľudovej alebo detskej piesne
      4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

       

      Výtvarný odbor:

      1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
      2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

       

      Tanečný odbor:

      1. hudobné a pohybové schopnosti( spev ľudovej alebo umelej piesne, tanec na reprodukovanú hudbu)
      2. telesná spôsobilosť
      3. rytmické cítenie(zopakovanie vytlieskaného rytmu)

       

      Literárno –dramatický odbor:

      1. hudobné a pohybové dispozície( spev ľudovej alebo umelej piesne)
      2. telesná spôsobilosť
      3. slovný prejav (dramatický) – recitácia krátkej básne

       

       

       

      V Humennom, dňa 01.08.2022                                     PaedDr. Daniela Polovková, riaditeľka školy

       

     • Hra na cimbale

     • Pozývame všetkých záujemcov na štúdium hry na cimbale.

      Informácie na tel. čísle:

      • +421 57 7752602
     • Slávnostné otvorenie umeleckej záhrady

     • Dňa 22. júna 2022 sme otvorili bránu do našej umeleckej záhrady za prítomnosti vzácnych hostí, našich žiakov, rodičov a učiteľov. Umeleckú záhradu slávnostným prestrihnutím pásky otvorila riaditeľka školy Daniela Polovková a zástupca primátora mesta Ondrej Babjarčík.

      Súčasťou otvorenia bol aj prvý Letný koncertNaša umelecká záhrada zakvitla nielen kvetmi, ktoré nám venovali technické služby, ale aj tvorbou talentovaných žiakov v podaní hudobných, poetických a tanečných vystúpení. Celú atmosféru dotvárala inštalácia výtvarného odboru, kde výtvarné práce – maľby, grafiky a keramika boli doplnené citátmi o umení. Naše oči, uši a myseľ ovládlo slovo umenie a zahniezdilo sa v našej umeleckej záhrade, ktorej sa veľmi tešíme. Atmosféra bola veľmi príjemná, počasie nám prialo a to vytvorilo krásny umelecký dojem.

      V tejto súvislosti vyjadrujeme úprimné poďakovanie za pomoc, zabezpečenie a realizáciu prác a zorganizovanie nášho prvého podujatia v záhrade:
      Mestu Humenné,
      Všetkým hlasujúcim, ktorí svojim hlasom náš projekt podporili,
      Komunitnej nadácii mesta Humenné,
      RNDr. Márii Cehelskej, poslankyni MsZ, členke Rady školy pri ZUŠ
      Stavebnej firme Džatko Junior,
      Technickým službám mesta Humenné, obzvlášť p. Ing. Františke Mudrej.
      Ing. Jozefovi Krídlovi a poisťovni Wustenrot,
      Záhradníctvu pani Košickej,
      Obecnému úradu v Belej nad Cirochou
      a všetkým zamestnancom školy, a účinkujúcim žiakom.

     • Úspech na medzinárodnej súťaži

     • Žiačka Miroslava Ondrejová, 4.roč./II. st., z triedy učiteľky Renáty Blichovej, DiS. art., sa 26. 5.2022 zúčastnila 14. Medzinárodnej súťažnej prehliadky ZUŠ SR a ČR v sólovej hre na keyboarde.

      Z pandemických dôvodov sa súťaž uskutočnila formou zaslania videonahrávok. Súťažila v 5. kategórii a umiestnila sa v striebornom pásme.

      Srdečne gratulujeme

       

     • Ocenení žiaci za úspech a nadanie

     • Mesto Humenné oceňovalo nadaných a úspešných žiakov, ktorí reprezentovali svoju školu a mesto na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. 

      „Som rád, že vám môžem vyjadriť poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy a nášho mesta na rôznych súťažiach, olympiádach a samozrejme, za dosiahnuté vynikajúce výsledky v škole. Všetci sme hrdí, že z humenských škôl vychádzajú vzdelaní a šikovní žiaci, ktorí sú schopní obhájiť svoje vedomosti vo veľkej konkurencii škôl aj na krajských, celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Vaše študijné či talentové výsledky sú hodnotami, ktoré je potrebné využiť a naďalej rozvíjať v školách vyšších stupňov,“ povedal v otváracom príhovore Ondrej Babjarčík, zástupca primátora mesta.

      Za našu ZUŠ boli ocenení žiaci: Soňa Čisľáková a Rastislav Jasík 

      Srdečne blahoželáme!

      fotky: zdroj Mesto Humenné