• Humenská hudobná jar

     • Pozývame na koncert našich žiakov a učiteľov v rámci cyklu koncertov HHJ:

      dňa 19. mája 2022 o 18,30 hod. v Dome kultúry

     • Úspech na Hviezdoslavovom Kubíne

     • Žiak literárno-dramatického odboru Adrián Hanik pod vedením Mgr. art. Júlie Ajbenovej sa dňa 27. 04. 2022 zúčastnil krajského kola sútaže Hviezdoslavovom Kubín v priestoroch Malej scény DJZ v Prešove.

      Zo sútaže si odniesol pekné 3. miesto za montáž básní Daniela Heviera Keď zašibe dospelým.

      Srdečne blahoželáme. 

     • Vyhlásenie prijímacích skúšok

     • Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

       

      Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Mierová 81, Humenné v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky         č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky  č. 245/2011 Z. z.

       vyhlasuje prijímacie skúšky 

      do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického  odboru Základnej umeleckej školy pre školský rok 2022/2023

      v tomto termíne:            

      01.-02. júna 2022 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod.

        

      Miesto: budova ZUŠ, Mierová 81, Humenné

      Prihláška:

      • Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je k dispozícii v budove školy a na webovom sídle školy. Zákonný zástupca dieťaťa ju vyplní najneskôr v deň pohovorov.

      ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

      Podmienky prijatia:

      • Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
      • Do základného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
      • Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľka školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

       

      Štúdium je rozdelené:

      • prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
      • prípravné štúdium - dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov)
      • základné štúdium na 1. stupni, trvá 8 rokov, delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň  (4 roky)
      • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky 

         

      Prijímacie pohovory v uvedenom termíne sa konajú v  hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno- dramatickom odbore do prípravného štúdia a základného štúdia, MŠ – od 5 rokov, pre žiakov ZŠ od  1. ročníka,  študentov SŠ.

      V hudobnom odbore do týchto zameraní:

      Hra na hudobnom nástroji:

      • Hra na klavíri, na keyboarde, organe
      • Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, kontrabase
      • Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute – sopránovej, altovej, tenorovej, priečnej flaute, trúbke, saxofóne
      • Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare
      • Hra na akordeóne
      • Hra na bicích nástrojoch
      • Spev

       

       

      Na prijímacích pohovoroch zisťujeme u detí tieto schopnosti:

      Hudobný odbor:

      1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón alebo skupinu tónov)
      2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
      3. spev ľudovej alebo detskej piesne
      4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

       

      Výtvarný odbor:

      1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
      2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

       

      Tanečný odbor:

      1. hudobné a pohybové schopnosti( spev ľudovej alebo umelej piesne, tanec na reprodukovanú hudbu)
      2. telesná spôsobilosť
      3. rytmické cítenie(zopakovanie vytlieskaného rytmu)

       

      Literárno –dramatický odbor:

      1. hudobné a pohybové dispozície( spev ľudovej alebo umelej piesne)
      2. telesná spôsobilosť
      3. slovný prejav (dramatický) – recitácia krátkej básne

       

       

       

      V Humennom, dňa 22.04.2022                                     PaedDr. Daniela Polovková, riaditeľka školy

       

       

     • Vesmír očami detí 2022

     • Okres Humenné - práce postupujúce do celoslovenského kola

      Medzi prácami, ktoré postúpili, boli aj výtvarné diela našich žiakov:

      Z triedy Mgr. Drahoslavy Zalaiovej:

      IV. kategória - základné umelecké školy - 1. - 4. roč. ZŠ

      Peter Libák 8 r. „Život vo vesmíre“

      Nina Mikušová 5 r. „Kozmonauti na Marse“

      Marián Kovaľ 9 r. „Vesmírne priateľstvá“

      Z triedy PaedDr. Martina Horečného:

      V. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. roč. ZŠ

      Adela Veľasová 13 r. „Pohľad k hviezdam"

      Blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy na celoslovenskom kole.

     • Vytancovali 2. miesto

     • Dňa 2. 4. 2022 sa žiačky tanečného odboru z triedy uč. Ľubice Hodovancovej zúčastnili súťaže Showtime Dance Košice, kde získali:

      2. miesto za choreografiu: Swanhildin vstup - balet "Coppélia: sólo Jana Orlejová - TMT ZUŠ Humenné (4./2B)

      a 2. miesto v kat. Folklór Show: "Koho ľúbim" DFS Kolovrátok (4./2B)

       

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     • Návšteva detí z MŠ na Mierovej ulici

     • Dňa 31. marca 2022 nás vo výtvarnom odbore navštívili deti z MŠ na Mierovej ulici. Modelovali z keramickej hliny darčeky pre mamky - ku Dňu matiek. Deti boli pozorné a šikovne plnili pokyny učiteľov. Už len vypáliť výrobky, a potom pekne vymaľovať... 

      Keďže s deťmi pripravujeme vystúpenie ku Dňu matiek, pripravujeme sa a nacvičujeme s nimi program v našej škole.

      Tešíme sa na ďalšie spevácke a tanečné nácviky s deťmi a najmä na spoločné vystúpenie v máji v našej škole.