• Organizácia a podmienky vzdelávania

     • Organizácia a podmienky vzdelávania

      pre školský rok  2020 - 2021

       

      Na ZUŠ Mierová 81 v Humennom sa vzdelávanie začne vo všetkých odboroch školy                   2. septembra 2020. Prosíme žiakov a rodičov žiakov školy (zákonných zástupcov žiaka),  aby rešpektovali pokyny súvisiace s vzdelávaním na škole.

       

      Všeobecné pokyny:

       

      1. Pri vstupe do budovy je zabezpečená dezinfekcia rúk.
      2. Vo vnútorných priestoroch školy sa nosí rúško.

       

      Rodič (zákonný zástupca žiaka):

       

      1. Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá triednemu učiteľovi dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.

       

       

      2. Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

       

       

      3. V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19,  bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy.

       

       

      4. Povinnosťou rodiča, je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom, alebo regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z vyučovania vylúčené.

       

       

      5. Rodič zabezpečí pre svoje dieťa na vyučovanie rúško a jednorazové papierové vreckovky.

       

       

      6. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy.

       

       

      7. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka   do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk

       v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       

       

      8. V prípade mladších žiakov dohliadne na to, aby žiak vstúpil do budovy sám  a po skončení vyučovania si ho prevezme pred vchodom do budovy.

       

       

      9. Nezdržiava sa vo vnútorných priestoroch školy.

       

      Žiak:

       

      1. Prichádza na vyučovanie a odchádza v presne stanovenom čase.

      2.  Pri vstupe do budovy použije dezinfekciu na ruky.

      3. Všade vo vnútorných priestoroch školy nosí rúško.

       

       

       

      V Humennom, 25.08.2020                                     PaedDr. Daniela Polovková

                                                                                                 riaditeľka školy

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY

     • Pozývame všetkých záujemcov na prijímacie skúšky vo všetkých odboroch

      Pár dôležitých informácií:

      Sme škola, nie školské zariadenie.

      Základná umelecká škola podľa § 17 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium   na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

      • štúdium žiaka sa viaže ku školskému roku – t. j. 01.09. – 30.06.

      Predčasne je možne ukončiť vzdelávanie k 01. 02. V zmysle Vnútorného školského poriadku je možné tak urobiť len zo závažných dôvodov. V inom prípade štúdium nie je možné predčasne ukončiť!

      • povinnosť žiaka absolvovať predmety daného študijného zamerania.

      2. Poplatky

      a) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, tzv. školné, je dané  Všeobecne záväzným nariadením Mesta Humenné č. 151/2019 (čl.5) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné.

      Výška školného / 1 mesiac:

      a)  individuálne vyučovanie s dotáciou zriaďovateľa – hudobný odbor            8,00 €                                                                                                                                   

      b)  individuálne vyučovanie bez dotácie zriaďovateľa – hudobný odbor        30,00 €                                                                                          

      c)  skupinové vyučovanie – hudobný odbor ( prípravné štúdium)                     5,50 €  

      d)  skupinové vyučovanie s dotáciou zriaďovateľa (VO, TO, LDO)                   5,50 €  

      e)  skupinové vyučovanie bez dotácie zriaďovateľa (VO, TO, LDO)               30,00 €  

      f)  štúdium pre dospelých                                                                                 35,00 €    

      Príspevok v individuálnom vyučovaní s dotáciou zriaďovateľa a v skupinovom vyučovaní s dotáciou zriaďovateľa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje o 50%, ak  plnoletý žiak  alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

      Školné sa uhrádza do 15-ho dňa v mesiaci, možno ho zaplatiť aj za dlhšie obdobie:

      • september – december  (4 mesiace)
      • január – jún  (6 mesiacov)

      Ak sa žiak bez závažných dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia.

      Školné je možné uhradiť:

      • poštovým peňažným poukazom,
      •  bankovým prevodom,
      •  internetom.

      IBAN: SK32 1100 0000 0026 2555 1987

      Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol žiaka a v správe pre adresáta je potrebné uviesť meno vyučujúcehomeno žiaka školy, za ktorého sa školné uhrádza.

      b) Príspevok do fondu Rodičovského združenia pri ZUŠ

      - pre prvé dieťa v jednom odbore                                     10 € ročne,

      - pre každé ďalšie dieťa (viac súrodencov)                        5 € ročne,

      - pre každý ďalší odbor pre to isté dieťa (viac odborov)    5 € ročne.

       

      3. Vnútorný školský poriadok

      Je základným vnútorným predpisom školy, ktorý je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Zverejnený je vo vestibule obidvoch budov školy a na web stránke školy – www.zushumenne.edupage.org.  Povinnosťou žiakov je dodržiavať ho.

       

      4. Informácie a prezentácia práce školy

      Informácie o škole, prezentácii jej práce môžete nájsť na: web stránke školy - www.zushumenne.edupage.org a na facebookovej stránke školy – www.facebook.com/ZUSMierovaHE

      Ďakujeme, že počas štúdia Vašich talentovaných detí na našej škole budete rešpektovať základné princípy našej školy. My urobíme všetko pre maximálny rozvoj Vášho dieťaťa v poznávaní krásy umenia, v rozvoji jeho tvorivosti, kreativity a duchovného rastu.     

                               

                                                                   Vedenie a kolektív ZUŠ, Mierová 81, Humenné