• Prijímacie skúšky - oznam

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Presný termín prijímacích skúšok na našej škole sa určí po nástupe do školy a bude včas zverejnený na stránke školy.

     • O Z N A M

     • Príspevky do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

      Na základe odporúčania ZMOS oznamujeme rodičom, ktorých detí navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za mesiac marec sa bude uhrádzať len ako pomerná časť príspevku za pracovné dni, počas ktorých prebiehal výchovno-vzdelávací proces.

      Za nasledujúce obdobie, počas ktorého bude prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach, rodičia platiť príspevky nebudú. Zálohové platby zrealizované za mesiace marec a apríl budú rodičom vrátené na účty po skončení školského roka 2019/2020.  

     • Žiaci výtvarného odboru z tr. uč. Mgr. Jitky Frívaldskej

     • Tento oznam je pre žiakov z tried uč.Mgr.Jitky Frívaldskej.Milí žiaci,touto cestou Vás pozdravujem.Aby sme neprerušili vyučovanie,budeme kresliť aj naďalej. Doma máte ceruzku,farbičky,voskovky aj farby.Takže si môžete vybrať spôsob, akým budete kresliť či maľovať. Myslím, že keď sme teraz izolovaní v domácom prostredí, budeme si všímať všetko okolo nás, izbu, pohľad z okna, zaujímavé predmety, hračky, kvety, prečítame si knihu a niečo z nej nakreslíme, mamku ako varí, upratuje, súrodencov pri hrách, zvieratko, ktoré máme doma.

      Všetko,čo nás obklopuje, môžeme zobraziť na obrázkoch,ktoré mi môžete posielať na emailovú stránku jitkafr@azet.sk a ja ich zhodnotím a usmerním Vás pri tvorbe. Najkrajšie obrázky dám na stránku školy. Starší žiaci môžu napodobniť obraz známeho výtvarníka kresbou alebo maľbou.

      Teším sa na vaše práce.Frívaldská

     • O Z N A M

     • Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

      vypisuje podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka

      verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.

       

      Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o predmete nájmu je možné získať:

       

      • v Základnej umeleckej škole Mierová 81 Humenné, tel. 057 775 26 02, 0949 813 467, zus@zushumenne.sk, www.zushumenne.edupage.org,
      • na internetovej stránke mesta www.humenne.sk,
      • na úradnej tabuli mesta,
      • vo videotexte Humenskej televízie.

       

      Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať v ZUŠ Mierová 81 Humenné na sekretariáte a na internetovej stránke školy.

       

      Lehota na predkladanie návrhu zmluvy končí dňa 09.04.2020 o 14.00 hod.

       

       

      V Humennom, dňa 26.03.2020

       

       

                                                                                                    PaedDr. Daniela Polovková

                                                                                                                  riaditeľka ZUŠ

      Návrh zmluvy o prenájme nehnuteľnosti klik:

      Navrh_zmluvy_o_prenajme_nehnutelnosti_2020(1).doc

     • Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

     • Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

       

      vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288  Obchodného zákonníka

                                                                       verejnú obchodnú súťaž

      na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov s týmito podmienkami:

       

      Charakteristika:

      Nebytové priestory tvoria garáže nachádzajúce sa v areáli Základnej umeleckej školy, Mierová 81 v Humennom na parcelách: 

       

      CKN 3730/4 so súp.č.4932 o výmere 23 m2

      CKN 3730/5 so súp.č.4933 o výmere 22 m2

       

      Prenajímajú sa samostatne na účel garážovania osobného motorového vozidla. Minimálna cena za nájom nebytového priestoru je 13 EUR/m2/rok.

       

      PODMIENKY VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE:

       

      Súťažiaci môžu doručiť svoje písomné návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy v uzatvorenej obálke s označením VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ NA OBSADENIE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné – NEOTVÁRAŤ najneskôr    do 09.04.2020 do 14.00 hod. na Mestský úrad, sekretariát primátora mesta, Kukorelliho 34,  066 28  Humenné.

       

      Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať:

      • v Základnej umeleckej škole, Mierová 81, Humenné, tel. 057 775 26 02,
      •  na internetovej stránke školy www.zushumenne.edupage.org
      • na internetovej stránke mesta www.humenne.sk v sekcii Podnikateľ, Verejné obchodné súťaže.

      Návrh nájomnej zmluvy musí obsahovať :                       

      1. meno/názov a adresu uchádzača,
      2. jeho identifikačné  údaje, IČO alebo rodné číslo
      3. účel nájmu
      4. ponúkanú cenu za m2/rok
      5. návrh nájomnej zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný

      Pozn.: Ponúkaná cena nemá byť nižšia ako je uvedená minimálna cena za nájom nebytového priestoru za m2/rok podľa druhu využitia priestoru.

      Uvedené minimálne ceny za nájom nebytových priestorov sú bez služieb.

      Platba nájomného za NP: prvá splátka je vo výške trojmesačného nájomného a služieb spojených     s užívaním, ďalšie splátky sú mesačne. 

      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže alebo nevybrať žiadneho uchádzača.

      Technické informácie o voľných nebytových priestorov  Vám budú poskytnuté  na telefónnom čísle   0949 813 467.

      OBHLIADKOVÝ DEŇ je 01.04.2020 a 02.04.2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod. Iný termín je  možné dohodnúť telefonicky na 0949 813 467.                                

       

      V Humennom, dňa 26.03.2020

      PaedDr. Daniela Polovková

                   riaditeľka ZUŠ

       

      Návrh zmluvy o prenájme nehnuteľnosti kliknutím na:

      Navrh_zmluvy_o_prenajme_nehnutelnosti_2020(1).doc

     • Opatrenia ministerstva školstva

     • Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

      24.03.2020
           Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
           „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
           „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.
           Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
           V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
           Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
           Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
           "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.
       

     • Úlohy pre 1. ročník 1. časti z hudobnej náuky

     • Tento príspevok je určený žiakom 1. ročníka 1. časti hudobnej náuky, vyuč. Mgr. Dominika Fraňová.

      Hudobná náuka, 1. ročník:

      1) Prepíšte si do zošitov a naučte sa stupnice s 1b - F dur a d mol.

      2) Zopakujte si noty s posuvkami - #, b, odrážka. Cvičenia si prepíšte do zošitov.

     • Úlohy pre 3. ročník/2. časti z hudobnej náuky

     • 3/2B

      (druhý týždeň 23.03. - 27.03. 2020)

      1. 

      Claude Debussy (1862–1918) bol francúzsky hudobný skladateľ. Jeho hudba sa vyznačuje odklonom od tradičného tonálneho systému, veľmi bohatou harmóniou. Pracoval s harmóniou tak odvážne, ako nikto predtým, uvoľnil zaužívané harmonické väzby, často používal kvartové a alterované akordy. 

      Revolučné boli aj jeho zmeny v tradičnej orchestrácii. Známe diela(3): pre klavír (Arabesky, Detský kútik) orchestralné (Faunovo popoludnie, More) Balety (Khama, Jeux), komorna (slačikove kvarteto g-moll). 

       

      Úloha:   

      popočúvať: 

      https://www.youtube.com/watch?v=9_7loz-HWUM&fbclid=IwAR3FtjGPC9208q_SGv1AgcXiZw8uWj8d4HbheLX9ueFQA5LKMn-ot4jxOU4 

      YouTube Claude Debussy - Prelude to the Afternoon of a Faunhttps://i.ytimg.com/vi/9_7loz-HWUM/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/9_7loz-HWUM/mqdefault.jpg

      2. 

      Prelúdium bolo pôvodne myslené ako predohra k vokálnym skladbám: piesňam, motetám, madrigalom, alebo chorálom. Bolo určené väčšinou pre lutnu, čembalo alebo organ. Neskôr sa rozšírilo aj ako úvod inštrumentálnych skladieb, najčastejšie fúg.

      3. 

      Postlúdium je dohra organistu po skončení spoločného spevu v kostole na konci bohoslužby.  Väčšinou sa hrá na organe a často ako improvizácia.  Niekedy tvorí aj samostatnú časť, ktorou končí cyklická skladba. 

      popočúvať:    

      https://www.youtube.com/watch?v=rRnv6wVBaQY  

      YouTube Postludium in D minor, WoO 4, No. 12

      https://i.ytimg.com/vi/rRnv6wVBaQY/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/rRnv6wVBaQY/mqdefault.jpg

       

      Úloha: 

      napísať v e-mole a d-mole:

      T-S-D-VI-S-D7-VII-7-T

      fotiť napísanú úlohu a poslať do skupiny na messenger alebo na email: 

      srdjan.stojiljkovic@gmail.com   

     • Úlohy pre 1. roč./2. časti z hudobnej náuky

     • 1/2B

      (druhý týždeň 23.03. - 27.03. 2020)

       

      Opereta je divadelné hudobno-scénické dielo, kde je dramatický príbeh predstavený hraním, spevom, herectvom, tancom a dialógmi.  Opereta vznikla z francúzskej komickej opery.  Dialógy, ktoré sa v opere hudobne doprevádzajú (recitatívy, melodrámy) sú nahradené prózou. Rovnako ako opera, môže opereta obsahovať aj baletnú vložku, avšak tanečné schopnosti sú vyžadované aj od jednotlivých postáv.  Za skutočného zakladateľa operety sa vo všeobecnosti považuje Jacques Offenbach


       

      Ďalší známi skladatelia operiet:  Johann Strauss ml.Franz LehárEmmerich KálmánOscar StrausPaul Lincke.

      Slovenskí skladatelia operety: Gejza Dusík, Karol Elbert, Miloslav Francisci, Ján Móry, Mikuláš Schneider-Trnavský

      Úlohy:  

      1. pozerať - počúvať:  

      https://www.youtube.com/watch?v=eoqPyRCQTHs&fbclid=IwAR07Rv5DD0Fvlf1UgY_Apc4PI-MvMsYbK6R_zViaOt-BLy-3gM8Oeixj7nc  

       

      YouTube Dvořák: Rusalka (Petr Weigl film, 1977)

      https://i.ytimg.com/vi/WIElTGa_wyI/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/WIElTGa_wyI/mqdefault.jpg

       

      2. porovnať nahrávku operety s nahrávkou opery.  

      3. Všimnúť si rozdiel medzi dialógmi z operety a recitatívmi z opery. 

       

      4. Napísať harmonický mol, teda 2 harmonické stupnice, ktoré máju po 3 predznamenania ( 3#  a 3be). (Podpísať stupne, a poznačiť poltóny.)

       

      fotiť napísanú úlohu a poslať do skupiny na messenger alebo na email: srdjan.stojiljkovic@gmail.com   

     • Pre žiakov tanečného odboru :)

     • Ponúkame rýchly zostrih niektorých prvkov zo strečingu od našej pani učiteľky tanečného odboru Ľubomíry Chalachanovej, DiS. art., ktoré pripravila pre žiakov tanečného odboru.Pani učiteľka ešte odkazuje, že predtým sa treba rozohriať, ako to vždy robievame, rozcvičiť aj vrchnú časť tela a potom smelo naťahovať  aspoň 3-4x za týždeň by bolo najideálnejšie :) tanečníci nezabudnúť žabku atď, a na záver šnúry a rozštep.

      Tak šup do toho :) My už tiež doma "makáme" :)

      ..ďakujeme za video a pozdravujeme

     • Oznam

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. stiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

      prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach

      v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

     • Gesto pre mesto

     • Súčasťou areálu Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom je nevyužitý priestor, ktorý chceme premeniť na miesto na stretnutia s umením. Mladí umelci tam budú koncertovať, výtvarníci ho využijú na tvorenie a ozvláštnia priestor výstavami. Otvorený priestor pristane aj divadlu a tanečným vystúpeniam. Mesiace máj, jún a september prinesú žiakom, rodičom a verejnosti radosť zo stretnutia s umením v kultivovanom prírodnom prostredí. Aby sme mohli náš zámer realizovať, potrebujeme malé pódium, miesta na sedenie a záhradnícke úpravy v podobe založenia trávnika a okrasnej zelene.

      Opäť sa uchádzame o hlasy pre našu školu.

      Hlasujte za náš projekt, ďakujeme...

      Môžete kliknúť na nasledujúci link a zahlasovať online:

     • Dôležitý oznam pre žiakov a rodičov

     • Na základe pokynu Mestského úradu v Humennom v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19 (koronavírus)

      sa v dňoch 12. a 13. marca 2020

      (štvrtok a piatok) na našej škole nevyučuje.

     • Výtvarná a fotografická súťaž MOJE (NE)ISTOTY 2020

     • Dňa 13. 3. 2020 sa v Kežmarku uskutoční vernisáž výstavy a vyhodnotenie súťaže s názvom „MOJE (NE)ISTOTY 2020“, realizovanej pod záštitou predsedu PSK a štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR. Do súťaže bolo prihlásených 163 prác z 29 škôl zo Slovenska.

      V kategórii umeleckých škôl boli udelené 3 ocenenia a naša žiačka Kristína Trešňáková z triedy PaedDr. Martina Horečného získala 1. cenu.

      Srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa tvorivých úspechov.