• Oznam

     • Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

      vypisuje podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka

      verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.

       

      Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o predmete nájmu je možné získať:

      • v Základnej umeleckej škole Mierová 81 Humenné, tel. 057 775 26 02, 0949 813 467, zus@zushumenne.sk, www.zushumenne.edupage.org,
      • na internetovej stránke mesta www.humenne.sk,
      • na úradnej tabuli mesta,
      • vo videotexte Humenskej televízie.

      Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať v ZUŠ Mierová 81 Humenné na sekretariáte a na internetovej stránke školy.

      Lehota na predkladanie návrhu zmluvy končí dňa 13.02.2020 o 15.30 hod.

       

      V Humennom, dňa 28.01.2020

       

       

                                                                                                    PaedDr. Daniela Polovková

                                                                                                                  riaditeľka ZUŠ

      Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže: