• Venujte 2 % Vašim deťom - našim žiakom

     • Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Viac info v škole alebo klknutím na:

     • Adventný koncert

     • Foto: Mesto Humenné

      Z dnešného  vystúpenia pri príležitosti zapálenia 3. sviečky adventného venca.

     • Vianočná pošta

     • Pozývame všetkých na vianočný koncert

      dňa 19. decembra 2022 o 16.30 hod.

      v Dome kultúry v Humennom

      🎄☃️❄️🌟

     • Adventný čas

     • Adventná výzdoba pri našej škole nás priblížila k dvom podujatiam:

       

      Adventný koncert pri fontáne 

      11.decembra 2022 o 15.00 hod.

       

      Koncert Vianočná pošta

      19.decembra 2022 o 16.30 hod. v Dome kultúry

     • Labirskyj hudak 2022

     • V koncertnej sále ZUŠ A. A. Ljubimova v Medzilaborciach sa dňa 11. novembra 2022 konal IV. ročník súťaže v speve ľudových piesní pre žiakov Základných umeleckých škôl „LABIRSKYJ HUDAK 2022".

                  Súťažiaci súťažili v štyroch kategóriách podľa veku. Podmienkou bol výber piesní z regiónu, z ktorého súťažiaci pochádzal.

                  Tejto súťaže sa zúčastnili pod vedením Mgr. Lenky Ivancovej, DiS.art. naše talentované žiačky Anna Morochovičová, ktorá si vyspievala zlaté pásmo v 1. kategórii a Soňa Jenčová získala strieborné pásmo v 2. kategórii.

                  Na akordeóne ich sprevádzal Mast.umet. Srdjan Stojiljkovič.

      Všetkým účastníkom srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Starká, starký, ľúbime Vás

     • Vystúpenie našich žiakov, Aničky Morochovičovej a Martina Harakaľa, pod vedením učiteliek L. Ivancovej a T. Oleksíkovej, na vyhodnotení výtvarnej súťaže Starká, starký, ľúbime Vás, vo Vihorlatskej knižnici.

      Dobrá hudba urobí vždy dobrú náladu.

     • Humenský výtvarný salón

     • Naši talentovaní žiaci, Peter Pipák a Soňa Čisľáková, dnes spríjemnili svojím vystúpením vernisáž výstavy Humenský výtvarný salón. Poďakovanie patrí aj ich učiteľom M. Hrubovčákovi, M. Berešovej a K. Harvanovej.

     • Chalupkovo Brezno 2022

     • Úspech nášho kolegu Petra Franka, DiS. art. Chalupkovo Brezno 2022 - 53. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov.

      Srdečne blahoželáme k umiestneniu v striebornom pásme! 🎼💐

      Súťažnú skladbu si môžete vypočuť na youtube: https://m.youtube.com/watch?v=n8kNMgmcD5E

      Alebo kliknutím na odkaz pod obrázkom

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY 6., 7.09.2022

     • Výsledky z prijímacích skúšok

                                             PRIJÍMACIE SKÚŠKY 6., 7.09.2022 – TANEČNÝ ODBOR

      Zoznam prijatých žiakov

       

      TO2022/018

      TO2022/019

      TO2022/020

      TO2022/021

      TO2022/022

      TO2022/023

      TO2022/024

      TO2022/025

      TO2022/026

      TO2022/027

      TO2022/028

      TO2022/029

      TO2022/030

      TO2022/031

       

      PRIJÍMACIE SKÚŠKY 6., 7.09.2022 – VÝTVARNÝ ODBOR

      Zoznam prijatých žiakov

       

      VO2022/022

      VO2022/023

      VO2022/024

      VO2022/025

      VO2022/026

      VO2022/027

      VO2022/028

      VO2022/029

      VO2022/030

      VO2022/031

      VO2022/032

       

      PRIJÍMACIE SKÚŠKY 6., 7.09.2022 – HUDOBNÝ ODBOR

      Zoznam prijatých žiakov

       

      HO2022/050

      HO2022/051

      HO2022/052

      HO2022/053

      HO2022/054

      HO2022/055

      HO2022/056

      HO2022/057

      HO2022/058

      HO2022/059

      HO2022/060

      HO2022/062

      HO2022/063

      HO2022/064

      HO2022/065

      HO2022/066

      HO2022/067

      HO2022/068

      HO2022/069

      HO2022/070

      HO2022/071

      HO2022/072

      HO2022/073

      HO2022/074

      HO2022/075

      HO2022/076

      HO2022/077

      HO2022/078

      HO2022/079

      HO2022/080

       

      V Humennom 12.09.2022

     • Výtvarné aktivity v Umeleckej záhrade

     • Dňa 8.9.2022 sme prežili príjemné popoludnie v našej Umeleckej záhrade. Maľovali sme kaštieľ, šibnutím čarovného prútika sme sa dokázali premeniť na leva, vyrobili sme si talizman - diamant pre šťastie, a maľovanie vonku pri stojanoch bolo tiež zaujímavé. Podujatie sa konalo pri príležitosti Dni mesta, preto nás navštívila prednostka mestského úradu Ing. Valéria Kurťáková a zástupca primátora Ing. Ondrej Babjarčík.

     • Pozývame

     • Ak ste nestihli deň prijímacích skúšok, nevadí, pretože:

      Všetci záujemcovia o štúdium na našej umeleckej škole (všetky odbory ZUŠ) môžu prísť do 15. septembra 2022. Tešíme sa na stretnutie

      Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

       

      Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Mierová 81, Humenné v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky         č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky  č. 245/2011 Z. z.

       vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok 

      do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického  odboru Základnej umeleckej školy pre školský rok 2022/2023

      v tomto termíne:            

      06. – 07. septembra 2022 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod.

        

      Miesto: budova ZUŠ, Mierová 81, Humenné

      Prihláška:

      • Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je k dispozícii v budove školy a na webovom sídle školy. Zákonný zástupca dieťaťa ju vyplní najneskôr v deň pohovorov.

      ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

      Podmienky prijatia:

      • Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
      • Do základného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
      • Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľka školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

       

      Štúdium je rozdelené:

      • prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
      • prípravné štúdium - dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov)
      • základné štúdium na 1. stupni, trvá 8 rokov, delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň  (4 roky)
      • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky 

         

      Prijímacie pohovory v uvedenom termíne sa konajú v  hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno- dramatickom odbore do prípravného štúdia a základného štúdia, MŠ – od 5 rokov, pre žiakov ZŠ od  1. ročníka,  študentov SŠ.

      V hudobnom odbore do týchto zameraní:

      Hra na hudobnom nástroji:

      • Hra na klavíri, na keyboarde, organe
      • Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, kontrabase
      • Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute – sopránovej, altovej, tenorovej, priečnej flaute, trúbke, saxofóne
      • Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare
      • Hra na akordeóne
      • Hra na bicích nástrojoch
      • hra na cimbale
      • Spev

       

       

      Na prijímacích pohovoroch zisťujeme u detí tieto schopnosti:

      Hudobný odbor:

      1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón alebo skupinu tónov)
      2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
      3. spev ľudovej alebo detskej piesne
      4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

       

      Výtvarný odbor:

      1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
      2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

       

      Tanečný odbor:

      1. hudobné a pohybové schopnosti( spev ľudovej alebo umelej piesne, tanec na reprodukovanú hudbu)
      2. telesná spôsobilosť
      3. rytmické cítenie(zopakovanie vytlieskaného rytmu)

       

      Literárno –dramatický odbor:

      1. hudobné a pohybové dispozície( spev ľudovej alebo umelej piesne)
      2. telesná spôsobilosť
      3. slovný prejav (dramatický) – recitácia krátkej básne

       

       

       

      V Humennom, dňa 01.08.2022                                     PaedDr. Daniela Polovková, riaditeľka školy